Vull fer-me autònom
Vull fer-me autònom
  • Imprimeix

En què consisteix ser autònom

Definició i característiques

L’empresari o empresària individual, popularment conegut com a treballador autònom, és la persona física que realitza en nom propi una activitat econòmica amb finalitat de lucre i de forma habitual.
L’activitat empresarial adoptarà el nom de la persona física titular del negoci, encara que és possible actuar amb un nom comercial.

Segons el Codi civil, es considera empresari o empresària individual (autònom) qui reuneix les condicions següents:

  1. Capacitat legal: cal ser major d’edat (o menor emancipat) i tenir la lliure disposició dels seus béns.
  2. Habitualitat: els actes empresarials aïllats no impliquen la condició d’empresari o empresària individual.
  3. Actuar en nom propi, assumint drets i obligacions derivats de l’activitat empresarial.

 

Informació relacionada

Trets diferencials

  1. És la forma més senzilla i econòmica de dur a terme una activitat empresarial, ja que no requereix un procés previ de constitució i, per tant, no genera despeses notarials ni de constitució. A banda d'això, tampoc exigeix un capital mínim de constitució.
  2. La responsabilitat s'estén a tot el seu patrimoni personal i és il·limitada. En cas de matrimoni, els béns del cònjuge poden quedar afectats si l'empresari/ària està casat/ada en règim de societat de guanys. A Catalunya el règim econòmic del matrimoni és el de separació de béns, per tant els deutes del cònjuge empresari/ària no afectaran als béns de l'altre.
  3. Si el volum del benefici és important, pot estar sotmès a tipus impositius elevats. Les societats tributen a un tipus fix sobre els beneficis mentre que els autònoms tributen per l’IRPF, que aplica un tipus progressiu.

Normativa

La Llei 31/2015, de 9 de setembre, modifica i actualitza tota la normativa en matèria d’autoocupació i adopta mesures per promocionar el treball autònom. Entre les mesures rellevants de la nova llei, es fixa la tarifa plana en 50 euros per als autònoms durant els sis primers mesos. Una altra de les novetats és que s’amplia, amb independència de l’edat del sol·licitant, la possibilitat que els aturats capitalitzin fins al 100% de la prestació per atur a la inversió necessària per a l’inici d’una activitat autònoma. Alhora, tots els autònoms podran compatibilitzar durant un màxim de nou mesos la prestació d’atur amb l’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms, independentment de l’edat.

Aquesta nova llei implica la reforma i actualització de diverses disposicions legals que regulen aquest àmbit, com són la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom i la Llei General de la Seguretat Social, pel que fa a la prestació per atur.

La Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l’Estatut del treball autònom, regula els drets i garanties d’aquest col·lectiu, com l’obligatorietat de subscriure la cobertura d’incapacitat temporal de contingències comunes i el reconeixement de la figura del treballador autònom econòmicament dependent.

La Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, configura un nou marc per a la promoció de la cultura d'emprenedoria. Una de les principals novetats és que a partir de l'1 de gener de 2014 els autònoms no han de pagar l'IVA de les factures fins que no les cobrin.

A banda d’aquesta legislació, hi ha una gran normativa no específica amb previsions aplicables al treball autònom.

Data d'actualització:  24.11.2015