Vull fer-me autònom
Vull fer-me autònom
  • Imprimeix

La posada en marxa

Declaració censal d’alta i IAE

La inscripció al cens de l'Agència Tributària és obligatòria per exercir una activitat empresarial, professional o artística. L'alta de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) d’una persona física es tramita mitjançant el model 037 (declaració censal simplificada). Així es comunica a Hisenda la data d'alta d'activitat i l'activitat que es desenvoluparà a partir d'aquell moment.

Cost aproximat: el formulari és possible descarregar-lo gratuïtament.

Durada del tràmit: en el mateix moment en què es realitza.

Dirigir-se a: aquest tràmit es pot fer presencialment o telemàticament si disposeu de firma digital a l'administració d'Hisenda que correspon per domicili. Consulteu les delegacions i administracions d'Hisenda. També us podeu adreçar a l’ajuntament del municipi on es desenvoluparà l’activitat principal.

Documentació: formulari normalitzat model 037. Original i còpia del DNI o NIE.

Els autònoms estan exempts de pagar l’IAE. Igualment s’ha de comunicar l’alta. Aquest tràmit també es pot fer en el moment de sol·licitar el CIF provisional.

Inscripció i altes a la Seguretat Social

L'obligació de la inscripció en el règim especial de treballadors per compte propi s'ha de realitzar en el moment de l'inici de l'activitat.
Qualsevol persona física que tingui persones contractades incloses al Règim General de la Seguretat Social ha d’inscriure la seva empresa a la Tresoreria de la Seguretat Social.

Cost aproximat: sense cost.

Durada: la inscripció i l'alta es fan en el mateix moment. La inscripció s'ha de realitzar abans de l’inici de l’activitat empresarial.

Dirigir-se a: Tresoreria de la Seguretat Social corresponent al domicili social de l'empresa. Consulteu les oficines.

Documentació: hi ha diversos impresos que caldrà emplenar segons la situació de la societat:

  • El TA6 és el model per fer l’alta de l’empresa a la Seguretat Social i l’obtenció del primer compte de cotització (CCC).
  • El TA7 és per fer modificació de dades del CCC o bé una nova alta o baixa de CCC.
  • El TA2 és el model per fer altes, baixes o variacions de treballadors per compte aliè al règim general.
  • El TA521 és el model per fer altes, baixes o variacions de persones sòcies al règim d’autònoms.


*Indicació de l'entitat que s'escull per a la cobertura de riscos d'accidents de treball i malaltia professional, indicant si opta per una Mútua patronal o per l’INSS. 

*DNI o NIE i poders que acreditin la representació de la persona que tramita el TA6. Original i còpia. 

*Alta de les persones treballadores: model TA.2 i número d' afiliació a la Seguretat Social. En cas d’afiliar-se per primera vegada, model TA.1 per duplicat. 

Observacions: l’enquadrament a la Seguretat Social, com a norma general és:

  • Règim General: per a les persones empleades que no siguin familiars fins a 2n grau de la persona titular de l’activitat
  • Règim Especial Autònoms: per a les persones titulars de l’activitat i familiars fins a 2n grau

Comunicació d’obertura del centre de treball

Les empreses amb treballadors/ores a càrrec que procedeixin a l'obertura d'un centre de treball o reprenguin les activitats després d'alteracions, ampliacions o transformacions importants han de comunicar-ho a les Oficines de Gestió Empresarial o als Serveis Territorials d'Empresa i Ocupació.

Amb la Llei 23/2015, de 21 de juliol, ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, les empreses ja no estan obligades a legalitzar i tenir un llibre de visites a cada centre de treball.