Vull llogar un habitatge
Vull llogar un habitatge
  • Imprimeix

Despeses

El llogater ha de donar una fiança i fer front a algunes despeses

Despeses a càrrec del llogater

Les despeses d'aigua, llum, gas i telèfon corresponen al llogater. En cas que el propietari o l'antic llogater hagin donat de baixa algun dels serveis bàsics haureu de pagar les despeses derivades de donar-vos novament d'alta. Si ja estan donats d'alta només haureu de canviar el titular.

Si s'ha pactat per escrit, les despeses de la comunitat de propietaris i dels tributs sobre l'habitatge (IBI, escombraries, etc.) també corresponen al llogater.

El llogater també ha de pagar l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (transmissió patrimonial onerosa). 

Què és la fiança?

D'acord amb la Llei d'arrendaments urbans, és obligatori dipositar una fiança a l'Incasòl.
En el moment de signar un contracte de lloguer, el llogater ha de dipositar una fiança en metàl·lic equivalent a un mes de renda, que li serà retornada quan finalitzi el contracte, excepte si hi ha incompliment d'alguna clàusula del contracte. Durant els primers cinc anys del contracte no s'actualitza la fiança.
Aquesta fiança és un import equivalent a:

  1. La renda d'un mes si l'habitatge es considera domicili habitual.
  2. La renda de dos mesos en el cas d'un habitatge per a un altre ús.

La fiança serveix per respondre, un cop finalitzat el contracte, de qualsevol dany o desperfecte causat a l'habitatge o al seu contingut. Si aquest no és el cas, la fiança ha de ser tornada a la persona llogatera quan abandoni l'habitatge.

Qui paga les obres?

Durant els tres primers anys de contracte, l'arrendador no podrà cobrar cap quantitat a l'arrendatari en concepte d'obres.

L'arrendador té l'obligació de fer totes les reparacions necessàries per conservar l'habitatge en condicions d'habitabilitat, excepte en el cas que el deteriorament sigui imputable al llogater. Aleshores l'arrendatari estaria obligat a pagar els desperfectes o les avaries provocades per la seva negligència.

El llogater té l'obligació de suportar les obres de millora que decideixi fer el propietari si aquestes obres no es poden ajornar fins a la fi del contracte. Tanmateix, el llogater té l'opció d'escollir entre la rescissió del contracte i, per tant, deixar l'habitatge, o una disminució de la renda amb una indemnització per les molèsties ocasionades.

Si és el llogater qui vol fer obres de millora, cal el consentiment per escrit del propietari (que podrà augmentar la renda), excepte si es tracta d'adaptar-lo a les necessitats de persones minusvàlides. Aquestes obres i les petites reparacions degudes al desgast diari de l'habitatge també corresponen al llogater.

  1. Executar obres no autoritzades és causa de desnonament.
  2. Si en el moment de llogar un habitatge penseu en la conveniència de fer-hi obres, cal que quedi establert al contracte de lloguer.
Data d'actualització:  25.05.2018