Vull llogar un habitatge
Vull llogar un habitatge
 • Imprimeix

Drets i obligacions

Tant el propietari com el llogater tenen un seguit de drets i obligacions

El contracte d'arrendament comporta una sèrie de drets i obligacions que han de complir tant el propietari com el llogater.

Del llogater o llogatera

Drets

 1. Dret a l'ús pacífic de l'habitatge. El propietari o propietària no pot pertorbar aquest ús.
 2. Dret a les reparacions, necessàries o de conservació, de les quals s'ha de fer càrrec el propietari. El llogater o llogatera pot fer-les si són de caràcter urgent, amb avís previ, i després el propietari o propietària pot restar-ne l'import del lloguer.
 3. Quant a l'habitabilitat, el propietari o propietària ha de garantir les condicions necessàries per tal que l'habitatge sigui habitable al llarg del contracte.
 4. A resoldre el contracte.
 5. A recuperar la fiança a l'acabament del contracte.

Obligacions

 1. Pagar la renda mensual, fins al termini marcat en el contracte.
 2. Tenir cura de l'habitatge i no fer-hi activitats molestes, insalubres o il·legals.
 3. Reparar els danys que, bé per culpa seva, bé per negligència, s'hagin produït.

Del propietari o propietària

 1. Drets
  • Que li sigui pagada la renda fixada, que es destini l'habitatge a l'ús pactat i que se'n tingui cura.
  • Que el llogater o llogatera repari els danys que per causa seva s'hi hagin produït.
  • Augmentar la renda d'acord amb el que s'hagi especificat en el contracte.
 2. Obligacions
  • Garantir al llogater o llogatera l'ús pacífic de l'habitatge.
  • Fer les reparacions necessàries de caràcter urgent i, si no ho fa, pagar-li'n el cost al llogater o llogatera.
  • Garantir les condicions necessàries per tal que l'habitatge sigui habitable al llarg de la durada del contracte.
  • Lliurar el certificat d’eficiència energètica i l’etiqueta energètica
Data d'actualització:  10.06.2013