Vull llogar un habitatge
Vull llogar un habitatge
  • Imprimeix

La durada i la renda del lloguer

S'ha de pactar la renda i la durada de l'arrendament

Què és la renda?

La renda és la quantitat que el llogater ha de pagar a l'arrendador i que ha de ser pactada per totes dues parts.
La renda inicial es pacta lliurement en el contracte. Transcorreguts els tres primers anys de contracte, l'actualització es regirà pel que s'acordi entre el llogater i el propietari. Si no hi ha acord, es farà de de conformitat amb la variació experimentada per l'índex de preus al consum (IPC) dels darrers 12 mesos.

Quina és la durada del lloguer?

  1. La durada d'un lloguer és la pactada i si no se'n pacta cap serà d'un any.
  2. Els contractes amb una durada pactada inferior a tres anys es prorrogaran,  per terminis anuals fins arribar als tres anys, llevat que el propietari comuniqui al llogater, amb un mesd'antelació a la finalització del contracte o de la pròrroga, la voluntat de no renovar-lo.
  3. En el cas que arribi la data final del lloguer, al cap de tres anys com a mínim, i que cap de les dues parts no comuniqui la voluntat de finalitzar-lo, el contracte queda automàticament prorrogat per un any més.
  4. No procedeix la pròrroga obligatòria del contracte si, un cop transcorregut el primer any de durada, el propietari comunica al llogater que necessita la vivenda com a vivenda habitual o per als seus familiars de primer grau. La comunicació al llogater s'ha de fer amb dos mesos d'antelació.
  5. El llogater pot deixar el lloguer un cop que hagin transcorregut com a mínim sis mesos, sense haver d'esperar que finalitzi l'anualitat. Caldrà que ho comuniqui a l'arrendador com a mínim 30 dies abans i no haurà de pagar indemnització, llevat que així s'especifiqui al contracte.
  6. Actualment, el contracte de lloguer no té una durada il·limitada, perquè la pròrroga forçosa s'ha suprimit.
Data d'actualització:  11.11.2016