Vull obrir un establiment comercial
Vull obrir un establiment comercial
 • Imprimeix

La posada en marxa

S'ha de fer una declaració censal, donar d'alta els treballadors, sol·licitar el llibre de visites, etc.

Declaració censal d'alta

La inscripció en el cens de l'Agència Tributària és obligatòria per exercir una activitat empresarial, professional o artística.
La declaració censal s'ha de comunicar mitjançant:

 • Model 037: declaració censal simplificada per a persones físiques (no jurídiques), és a dir, aquelles persones físiques que comuniquen l'inici d'activitat com a empresari individual o professional.
 • Model 036: l'han de presentar aquelles entitats que sol·liciten l'assignació d'un número de CIF i que tenen l'obligació d'identificar els seus socis, comuners o partícips.

Durada: en el mateix moment.

Dirigir-se a: l'Administració d'Hisenda corresponent per domicili d'activitat.

Documentació: 

 • Model 037: també cal adjuntar el DNI o NIE original i una fotocòpia.
 • Model 036: també cal adjuntar el DNI o NIE original de l'Administrador/ora i una fotocòpia, així com una fotocòpia dels DNI/NIE dels socis i sòcies. És imprescindible aportar l'escriptura de constitució original i una fotocòpia o, si escau, el contracte original de constitució de societat civil privada amb la fotocòpia corresponent.

Més informació: l'alta a l'impost d'activitats econòmiques (IAE) està integrada en els models 036/037. D'aquesta manera es comunica a Hisenda la data d'alta d'activitat i l'activitat que es desenvoluparà a partir d'aquell moment.
Estan exempts de pagar l'IAE però no de comunicar l'alta:

 1. Les persones físiques.
 2. Els subjectes passius de l'impost de societats i les societats civils amb un import net de la xifra de negocis inferior a un milió d'euros.
 3. Les cooperatives estan exemptes del pagament dels dos primers períodes impositius de l'IAE des de l'inici de l'activitat. Després n'estaran exemptes si tenen un volum d'operacions inferior a un milió d'euros i, si el superen, tenen una bonificació de fins al 95% de la quota.

Inscripció i altes a la Seguretat Social

Qualsevol persona física o jurídica que tingui persones contractades incloses en el règim general de la Seguretat Social ha d'inscriure la seva empresa a la Tresoreria de la Seguretat Social.

Cost aproximat: gratuït.

Dirigir-se a: Tresoreria de la Seguretat Social corresponent al domicili social de l'empresa.

Documentació

 1. Model TA-6 per triplicat.
 2. Fotocòpia del DNI de la persona que signa el model TA-6.
 3. Document que acrediti els poders de representació de la persona que signa.
 4. Escriptura de constitució amb els segells conforme s'ha liquidat el ITPAJD i ha estat inscrita en el registre mercantil o en el de cooperatives.
 5. Fotocòpia del Model 036.
 6. Alta dels treballadors/res mitjançant el model TA-2/S, fotocòpia del DNI i fotocòpia de la cartilla d'assistència sanitària. Si és la primera vegada que es treballa, s'ha de presentar el model TA-1 i, si es tenen persones a càrrec, el model P-1.

Observacions
L'enquadrament a la Seguretat Social, com a norma general, serà:

 1. Règim general: quan els socis i les sòcies no tinguin el control efectiu de la societat, ni en siguin administradors retribuïts.
 2. Règim general sense fons de garantia salarial (FOGASA): quan els socis i les sòcies no tinguin el control efectiu de la societat, però en siguin administradors retribuïts.
 3. Règim especial autònoms: quan els socis tinguin el control efectiu de la societat.

A la cooperativa els socis i les sòcies determinen el règim de Seguretat Social aplicable als Estatuts entre el règim general o règim de treballadors autònoms (un sol règim aplicable a tothom).

Comunicació d'obertura del centre de treball

Les empreses que obrin un centre de treball o hi reprenguin les activitats després d'ampliacions o transformacions importants han de comunicar-ho al servei territorial corresponent del Departament de Treball o a les Oficines de Gestió Empresarial (OGE).

L'obligació de comunicar l'obertura del centre de treball correspon a l'empresari, sigui quina sigui l'activitat que s'hi duu a terme.
Els passos a seguir per comunicar l'obertura d'un centre de treball es poden trobar a Tràmits gencat.

Obtenció del llibre de visites

Totes les empreses han de tenir un llibre de visites a cada centre de treball, tinguin o no personal contractat. Aquest llibre s'ha d'adquirir i portar a la Delegació de Treball i Seguretat Social, per tal que sigui diligenciat en el seu primer full i que se'n segellin la resta de folis.
L'empresari o empresària ha de tenir sempre aquests llibres a disposició de la Inspecció de Treball.
Segons l'article 37 de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, queda suprimida l'obligació de dur el llibre de matrícula del personal, que abans era obligatori.

Dirigir-se a: Delegació de Treball i Seguretat Social

 • Barcelona, Travessera de Gràcia, 303-311
 • Girona, Av. Jaume I, 41, 4rt
 • Lleida, Av. Prat de la Riba, 36, 3a
 • Tarragona Pl. Imperial Tarraco, 3

Documentació
Per tal que es faci la diligència i se segellin els folis, cal omplir la fitxa d'empresa a més del llibre de visites.

Informació relacionada

Data d'actualització:  05.03.2014