Vull obrir un establiment comercial
Vull obrir un establiment comercial
  • Imprimeix

Passos previs a l'obertura. Permisos i llicències

Tipus de control administratiu que exerceix l'administració local i la Generalitat.

Comunicació d'obertura al municipi

El titular o el promotor de l'establiment s'ha d'adreçar a l'ajuntament del municipi on pretengui ubicar l'establiment i, abans d'iniciar-hi cap activitat empresarial, ho ha de comunicar d'acord amb els procediments establerts en les ordenances municipals de cada ajuntament. 

Estan subjectes a comunicació:

  1. Les noves obertures, les ampliacions i els canvis d'activitat dels establiments comercials, individuals o col·lectius, amb una superfície > 400 i < 2.500 m².
    N'estan exempts els establiments amb una superfície > 800 i < 2.500 m² que es puguin localitzar fora de la trama urbana consolidada (TUC) de manera excepcional, que estan subjectes a llicència comercial de la Generalitat.
  2. Els establiments comercials singulars (ECS) individuals o col·lectius quan la seva superfície és > 400 i <5.000 m².
  3. Els canvis de titularitat i les remodelacions dels establiments de > 400 m².

Llicència comercial de la Generalitat

Abans d'obrir un nou establiment, canviar-ne l'activitat o ampliar el local cal sol·licitar una llicència comercial a la Generalitat.
La informació per tramitar la llicència comercial està disponible a Tràmits gencat.

Informació relacionada

Declaració responsable d'establiments de 1300 a 2500 m2

El promotor o titular de l'establiment ha de presentar una declaració responsable a la Generalitat de Catalunya conforme disposa de la documentació acreditativa del compliment dels requisits establerts en la normativa vigent i es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència de la inscripció. Aquesta declaració s'ha de presentar en els casos següents:

  1. Per l'obertura, l'ampliació i el canvi d'activitat d'establiments comercials individuals o col·lectius amb una superfície de venda > 1.300 i < 2.500 m².
  2. Pels canvis de titularitat dels establiments comercials individuals o col·lectius amb una superfície de venda > 400 m².

Llicència d'obres

Si es fan obres per adequar l'establiment, s'ha de sol·licitar la llicència municipal d'obres. Hi ha llicències per obres menors o mitjanes, segons el cas. Si la remodelació només afecta l'interior del local, la llicència d'obres no és necessària i només cal fer-ne un comunicat.

Per obtenir informació sobre com sol·licitar la llicència d'obres de cada municipi es pot consultar el cercador de l'Administració Oberta de Catalunya (AOC) o adreçar-se a l'ajuntament corresponent.

Data d'actualització:  27.10.2010