Vull obrir un establiment comercial
Vull obrir un establiment comercial
 • Imprimeix

Què és un establiment comercial?

Activitats i instal·lacions que es consideren establiments comercials.

Definició

Es consideren establiments comercials els locals, les construccions, les instal·lacions o els espais coberts o sense cobrir en què es desenvolupen activitats comercials, tant si aquestes es produeixen de manera continuada, periòdica o ocasional i independentment que es realitzin amb intervenció de personal o amb mitjans automàtics.

Queden exclosos d'aquesta consideració els espais situats a la via pública on es facin mercats de venda no sedentària, periòdics o ocasionals, degudament autoritzats per l'ajuntament corresponent.

Els establiments comercials poden ser individuals o col·lectius i es poden classificar tenint en compte la seva superfície, el règim de venda, l'assortiment i la seva relació amb altres establiments.

Classificació dels establiments comercials

Tipus d'establiment

Establiment individual
Espai físic, local o botiga en què es transmeten béns i serveis amb l'objectiu d'obtenir-ne beneficis.

Establiment col·lectiu
És un conjunt d'establiments situats en un o en diversos edificis d'un mateix espai comercial, en el qual es duen a terme diferents activitats comercials.
S'entén que dos o més establiments comparteixen un mateix espai comercial si es dóna qualsevol de les circumstàncies següents:

 1. Tenen un accés comú des de la via pública, d'ús exclusiu o preferent dels comerciants o clients de la zona comercial.
 2. Comparteixen aparcaments o són adjacents i d'ús preferent per als clients de la zona comercial.
 3. Tenen serveis comuns per als comerciants o per als clients de la zona comercial.
 4. Tenen elements o una denominació que conforma una imatge comuna.

Tipus d'establiments col·lectius:

 1. Centre comercial
  Conformat per establiments comercials que estan situats dins d'un mateix edifici o en dos o més edificis comunicats. Estan concebuts, localitzats i gestionats com una unitat.
 2. Galeria comercial
  Conjunt d'establiments minoristes de petita dimensió i independents que comparteixen espais comuns de circulació i determinats serveis. Les galeries comercials poden constituir per si mateixes un establiment comercial col·lectiu o al seu torn formar part d'un de més gran.
 3. Mercat municipal
  És un establiment comercial col·lectiu de titularitat pública, que disposa de serveis comuns i requereix una gestió de funcionament també comuna, segons les fórmules jurídiques establertes en la legislació de règim local. El mercat està format per un conjunt de locals comercials, fonamentalment d'alimentació perible en règim de venda personalitzada, sense que cap de les empreses o grup d'empreses que els exploten pugui ocupar més del 60% de la superfície de venda del conjunt del mercat.
 4. Recinte comercial
  Agrupació de dos o més establiments en diversos edificis en un mateix espai comercial.
  No són recintes comercials els establiments comercials situats en els locals dels baixos dels edificis destinats a habitatges, hotels o oficines, sempre que estiguin ubicats dins la trama urbana consolidada.

Classificació segons la seva superfície de venda

Petits establiments comercials (PEC)
Establiments, individuals o col·lectius: < 800 m².

Mitjans establiments comercials (MEC)
Establiments, individuals o col·lectius: > 800 < 1.300 m².

Grans establiments comercials (GEC)
Establiments, individuals o col·lectius: > 1.300 < 2.500 m².

Grans establiments comercials territorials (GECT)
Establiments individuals o col·lectius: > 2.500 m².

Per tal d'establir la superfície de venda dels establiments comercials s'han de considerar els espais dels establiments en què s'exposen les mercaderies, inclosos els espais interns pels quals pot transitar el públic, els espais en què s'efectua el cobrament dels articles i/o servei i la superfície destinada a prestar serveis complementaris relacionats amb els productes adquirits i a què pot accedir el públic.

També s'ha de considerar superfície de venda la que ocupen les caixes, la superfície destinada a prestar serveis relatius a informació, al pagament, així com els espais dedicats a l'atenció al públic i a serveis de reparació o manipulació, en general, dels productes adquirits.

Classificació segons la seva singularitat

Establiments comercials singulars (ECS)
Establiments comercials que presenten una sèrie de particularitats, entre d'altres, en l'exercici de l'activitat, per la clientela a què es dirigeixen, per la freqüència de compra dels seus productes, per la vinculació de l'activitat en l'entorn on es duu a terme, per la necessitat de més superfície pel que fa als articles exposats i el seu volum.

Són establiments comercials singulars els establiments de venda a l'engròs, els establiments dedicats essencialment a la venda d'automoció i carburants, d'embarcacions i altres vehicles, de maquinària, de materials per a la construcció i articles de sanejament, i els centres de jardineria i vivers. Els establiments comercials singulars, també es classifiquen en petits establiments comercials, mitjans establiments comercials, grans establiments comercials i grans establiments comercials territorials.

Establiments comercials no singulars (ECNS)
La resta d'establiments comercials.

Data d'actualització:  05.03.2014