Vull vendre el cotxe
Vull vendre el cotxe
 • Imprimeix

Què cal fer un cop venut

Heu de notificar-ho a la Prefectura de Trànsit de la província on residiu o on es va matricular el vehicle en un termini màxim de 10 dies des de la transmissió.

Documentació que cal presentar

Documentació personal

 1. Original del DNI en vigència. En cas que no el tingueu cal presentar el resguard d'haver-lo demanat i el llibre de família, passaport, permís de conduir o altres documents que acreditin les dades del DNI. En cas que qui presenti la documentació no sigui la mateixa persona que hagi adquirit el vehicle cal que dugui l'original del seu DNI així com una autorització per realitzar la gestió.
  Si us heu canviat de domicili i la nova adreça no figura al DNI haureu d'acreditar el canvi de lloc de residència. Si no heu canviat de municipi només cal un rebut de serveis (llum, aigua...) on figuri la nova adreça. Si el municipi on residiu ara és diferent del d'abans haureu d'aportar  un certificat d'empadronament o targeta censal.
 2. En el cas d'estrangers residents a Espanya és necessari el passaport i el número d'identificació d'estrangers.
 3. En el cas de persones incapacitades o de menors d'edat s'hauran d'aportar les dades i el DNI del pare, mare o tutor  i un document que acrediti en condició de què actuen.
 4. En el cas de persones jurídiques s'ha de presentar la targeta d'identificació fiscal i acreditar la identitat i representació de la persona signant.

Documentació del vehicle

 1. Original del permís o llicència de circulació.
 2. Original i fotocòpia del document acreditatiu de la transmissió (contracte de compravenda o factura de la venda).
 3. Si el vehicle va ser lliurat a una empresa dedicada a la compravenda com a  part del preu d'un altre vehicle, s'ha de presentar l'original i una fotocòpia  del document justificatiu del seu lliurament.
 4. El document acreditatiu de la transmissió no és necessari en el cas que el  venedor i el comprador presentin les seves sol·licituds conjuntament.

Des de l'1 de gener de 2011 per realitzar els canvis de titularitat del vehicle només s'exigeix la presentació del rebut del pagament de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica als titulars que no hagin abonat l'impost.
Si la venda s'ha realitzat a una empresa de compravenda o a un concessionari de vehicles, s'ha de sol·licitar, a més, la baixa temporal per transmissió. El vehicle no podrà circular fins que no s'hagi formalitzat el canvi de nom en el permís de circulació.

Data d'actualització:  16.02.2012