• Imprimeix

Certificats acceptats

Per a la tramitació electrònica a Tràmits gencat es poden fer servir tots els certificats digitals de totes aquelles entitats de certificació que estiguin classificades pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya com a vàlides per a identificar als ciutadans i empreses davant de les administracions públiques catalanes.

Cal tenir en compte que a cada servei o tràmit pot quedar restringida la relació de certificats acceptats depenent del que determinin el aspectes particulars de la seva política de seguretat i/o normativa.

Les administracions europees han d'acceptar els certificats qualificats a qualsevol país de la Unió des de la entrada en vigor del Reglament Europeu 910/2014. En aquest sentit, la Generalitat valida els certificats que apareixen a cadascuna de les llistes de serveis de confiança arreu d'Europa. Es poden consultar a: http://tlbrowser.tsl.website/tools.

La següent taula presenta un resum de la relació dels principals certificats acceptats i els perfils d'acreditació amb els que es poden fer servir, així com les adreces web on podeu obtenir-los (Amplieu aquesta informació a la web del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya).

 

Entitat Emissora de Certificat Certificat Perfils d'acreditació
Consorci d'Administració Oberta de Catalunya idCAT Persona física.
Direcció General de Policia eDNI Persona física.
Ceres - Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre* Certificat d'identitat de persona física Persona física.
Certificat de Representant per a Administrador Únic o Solidari Persona jurídica.
Certificat de Representant de Persona Jurídica Persona jurídica.
Certificat de Representant d'Entitat sense Personalitat Jurídica Persona jurídica.
Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana Certificat de ciutadà Persona física.
Izenpe Certificat de ciutadà Persona física.

Camerfirma

Certificat de pertinença a entitat Persona vinculada a una organització sense capacitat de representació.
Persona física.
Certificat de representant Persona vinculada a una organització amb capacitat de representació.
Certificat de persona jurídica Persona jurídica.
Firma Professional Certificat corporatiu de persona física Persona vinculada a una organització sense capacitat de representació.
Persona física.
Certificat corporatiu de representant legal Persona vinculada a una organització amb capacitat de representació.
Certificat corporatiu de persona jurídica Persona jurídica.
Certificat corporatiu de col·legiat Persona física adscrita a un col·lectiu professional.
Associació Nacional de Fabricants - Autoritat de Certificació Classe 2 de persona física Persona física.
Classe 2 de persona jurídica Persona jurídica.
Autoritat de Certificació de l'Advocacia Certificat reconegut de col·legiat Persona física adscrita a un col·lectiu professional.
Persona física.
Certificat corporatiu reconegut de persona jurídica Persona jurídica.
Agència Notarial de Certificació Certificats notarials personals Persona física.
Certificats notarials corporatius de corporacions de dret públic Persona vinculada a una organització sense capacitat de representació.
Persona física.
Certificats per a treballadors de notaries i col·legis notarials Persona física adscrita a un col·lectiu professional.
Persona física.
Certificats notarials corporatius de representació Persona vinculada a una organització amb capacitat de representació.
AC Organització Mèdica Col·legial d'Espanya Certificat reconegut corporatiu de col·legiat Persona física adscrita a un col·lectiu professional.
Persona física.

*Des de l’1 de juliol de 2016 van deixar d’emetre’s certificats de signatura electrònica a favor de persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica, de l’Autoritat de Certificació Classe 2 CA. Aquests certificats, però, es podran continuar fent servir fins a la seva caducitat o revocació.”

No s'admet la signatura amb ID digital autogenerada mitjançant el programari d'Adobe.

Data d'actualització:  23.08.2017