• Imprimeix

Privacitat i seguretat

Cos de l'article

La política de seguretat a Tràmits gencat

Tràmits gencat disposa d'una política de seguretat que determina l'autorització per a la utilització dels diferents serveis que ofereix, i permet el seguiment de les gestions realitzades.
Cada servei i/o tràmit està sotmès a una política de seguretat pròpia segons la seva casuística.

Aspectes generals

Identificació a Tràmits gencat

Tràmits Gencat pot requerir diferents graus d'identificació, d'acord amb la seguretat exigida per cada servei:

 • Tràmits i gestions que no necessiten identificació 
  Són tràmits o gestions en que no cal identificació prèvia i que accepten les dades amb que s'omple la sol·licitud.  Tot i que un tràmit no requereixi identificació, existeix l'opció d'identificar-vos per tal que les vostres dades personals s'emplenin automàticament en els camps corresponents del formulari. Les dades utilitzades seran les que s'han informat a La meva carpeta, concretament a la secció Dades personals de la pàgina Personalització.
 • Tràmits i gestions que necessiten identificació digital 
  Són tràmits o gestions que per poder-los iniciar és requereixen identificació mitjançant qualsevol dels mètodes acceptats.
 • Tràmits i gestions que necessiten signatura digital 
  Són tràmits o gestions que requereixen que, un cop emplenada la sol·licitud, la signeu digitalment mitjançant un certificat digital autoritzat per tal de procedir a l'enviament i processament.
 • Tràmits i gestions que necessiten d'identificació i signatura digital 
  Són tràmits o gestions que requereixen la identificació per iniciar la sol·licitud i també la posterior signatura digital per tal de procedir a l'enviament i al processament.

El mitjà d'identificació per utilitzar els serveis a Tràmits gencat és el certificat digital. Aquest mitjà d'identificació determina tant la identitat de l'usuari com el seu tipus d'acreditació.

Perfil d'acreditació a Tràmits gencat
Quan una persona fa servir alguns dels serveis o tràmits de Tràmits gencat cal conèixer el seu perfil. El tipus de perfil d'acreditació determina el grau de representació de la persona que s'identifica i actua envers tercers i/o ell mateix. Aquesta informació ve determinada pel certificat digital que fa servir l'usuari i la informació que aquest incorpora.

Els perfils d'acreditació per identificar-se a Tràmits gencat són els següents:

 • Persona física: 
  L'identificat/ada actua a títol personal.
 • Persona vinculada a una organització sense capacitat de representació: 
  En un àmbit on l'identificat/ada pertany a un col·lectiu professional i/o empresarial i pot actuar en nom propi, si escau, però no pot actuar en nom del col·lectiu/empresa.
 • Persona vinculada a una organització amb capacitat de representació: 
  L'identificat/ada pertany a un col·lectiu professional i/o empresarial, i pot actuar en nom del col·lectiu/empresa.
 • Persona Jurídica: 
  L'identificat/ada pertany a un col·lectiu professional i/o empresarial, i s'identifica com el propi col·lectiu/empresa.
 • Persona física adscrita a un col·lectiu professional: 
  En un àmbit on l'identificat/ada pertany a un col·lectiu de professionals col·legiats i pot actuar en nom propi, si escau.

Les polítiques particulars de seguretat de cada servei es defineixen segon el tipus d'acreditació. 
No permet, per exemple, que un particular sol·liciti un ajut ofert per a empreses o que una persona pugui realitzar un tràmit en nom de la seva empresa quan no té poders per fer-ho.

Un certificat digital pot determinar un o més perfils d'acreditació. Així doncs, la identificació mitjançant eDNI determina un rol d'acreditació de persona física, mentre que un certificat de persona vinculada a una organització sense poders de representació també es pot fer servir per acreditar una persona física.

 

Política de seguretat dels serveis de seguiment de l'estat de gestions

La meva carpeta

Quan una persona s'identifica per accedir a La Meva carpeta ho fa amb un perfil d'acreditació determinat pel certificat digital que ha fet servir.

A partir d'aquest moment, a cada pestanya de la carpeta s'aplica la política de seguiment particular de cada tipus de gestió. Per exemple, si s'identifica com a persona vinculada a una organització no podrà veure les gestions donades d'alta com a persona física (o particular). Si les vol veure s'ha de finalitzar la sessió i tornar a identificar-se amb un certificat digital que l'identifiqui com a persona física (o particular).

En el cas particular de notificacions electròniques, una persona pot consultar i actuar sobre una notificació electrònica en la que figura com a destinatària. En el cas d'organitzacions, un usuari que s'identifiqui amb un rol de persona jurídica o persona vinculada a una organització amb poders de representació podrà consultar i actuar sobre qualsevol notificació on figuri com destinatària una persona vinculada a aquesta organització.

Estat de les meves gestions 
Es pot accedir a la consultar de l'estat d'una gestió mitjançant un codi identificador (ID). Si l'accés és permès se sol·licita el codi conegut per l'usuari/ària per accedir-hi. Si l'accés no és permès, s'accedeix a través de l'apartat La Meva carpeta.

 

Dades privades que es conserven

Tràmits gencat disposa de dos tipus de dades (corresponents als dos segments a qui dóna servei: la ciutadania i les empreses): dades de personalització i dades de tràmits i gestions.

Dades de personalització 
Inclou dades personals identificatives, associades a credencials d'autenticació (nom, i document identificatiu –NIF, Passaport, NIE-) i, dades personals que s'hagin donat d'alta a l'hora d'omplir sol·licituds, o per rebre serveis de comunicació de novetats i canvis als tràmits i gestions.

Dades de tràmits i gestions 
Dades pròpies dels diferents tràmits i gestions que es poden iniciar i consultar a Tràmits gencat.

Inclou una còpia de la sol·licitud original, la informació de progrés i la resolució que l'òrgan gestor corresponent fa arribar a la persona interessada per al seu coneixement. Aquesta còpia permet fer un seguiment al llarg del procés de resolució i deixarà de ser visible a Tràmits gencat dos anys després del seu tancament. Si un cop passat aquest període, necessiteu accedir-hi us podeu dirigir a l'òrgan gestor responsable.

Les dades disponibles a Tràmits gencat estan subjectes al que marca la Llei de Protecció de Dades Personals (LOPD) en relació als fitxers de titularitat pública.

Data d'actualització:  19.03.2015