• Imprimeix

Fer el pagament i la consulta de les sancions de trànsit

10262 - Fer el pagament i la consulta de les sancions de transit Departament d'Interior web

D'acord amb el que estableix la legislació vigent, les sancions de multa es poden pagar en el termini de 20 dies naturals següents a la data de notificació amb una reducció del 50% de la quantia consignada a la notificació. Aquesta opció significa la renúncia a presentar qualsevol tipus d’al·legacions o recurs en via administrativa. La llei no permet gaudir del 50 % de descompte de l'import de la sanció quant aquesta s’ha imposat per la comissió de les següents infraccions:

  • Conduir vehicles que tinguin instal·lats inhibidors de radar o qualsevol altre mecanisme per interferir en el funcionament correcte dels sistemes de vigilància del trànsit.
  • L’incompliment per la persona titular o arrendatari del vehicle amb el qual s’hagi comès la infracció de l’obligació d’identificar veraçment el conductor responsable de la infracció, quan siguin degudament requerits per a això en el termini establert.
  • Realitzar en la via obres sense l’autorització corresponent, així com la retirada, ocultació, alteració o deteriorament de la senyalització permanent o ocasional.
  • No instal·lar la senyalització d’obres o fer-ho incorrectament, posant en greu risc la seguretat viària.
  • Incomplir les normes, establertes per reglament, que regulen les activitats industrials que afecten de manera directa la seguretat viària
  • Instal·lar inhibidors de radar en els vehicles o qualsevol altre mecanisme encaminat a interferir en el funcionament correcte dels sistemes de vigilància del trànsit. No constitueixen infracció els sistemes d’avís que informen de la posició dels sistemes de vigilància del trànsit.
  • Incomplir les normes sobre el règim d’autorització i funcionament dels centres d’ensenyament i formació i dels centres de reconeixement de conductors autoritzats pel Ministeri de l’Interior o pels òrgans competents de les comunitats autònomes, que afectin la qualificació dels professors o facultatius, l’estat dels vehicles utilitzats en l’ensenyament, o elements essencials que incideixin directament en la seguretat viària.
Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 23.03.2017