• Imprimeix
Prova per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria

Inscriure's a la prova

Inscriure's a la prova 10230 - 10230_Prova_GESO Departament d'Ensenyament

En totes les activitats relacionades amb la prova cal portar l’original del document identificador (DNI, NIE o passaport) amb què es va fer la sol·licitud d'inscripció perquè els membres de les comissions avaluadores puguin comprovar la identitat dels aspirants.

Primera convocatòria

 • Inscripció: del 9 de gener (a partir de les 9 h) fins al 13 de gener de 2017
 • Publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 20 de gener de 2017
 • Publicació de la llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 31 de gener de 2017

Segona convocatòria

 • Inscripció: del 24 de febrer (a partir de les 9 h) fins a l'1 de març de 2017
 • Publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 10 de març de 2017
 • Publicació de les llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 29 de març de 2017

 Consulteu el calendari complet de cada convocatòria al web del Departament d'Ensenyament.

Les persones excloses a la llista provisional perquè no s'han validat algunes de les dades aportades han de presentar, si es tracta de les dades personals, l'original i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport. 

Si és el cas, aquests documents s'han de presentar al centre examinador, en els terminis indicats, en mà o per correu certificat (fotocòpia compulsada). Si els documents no es presenten dins el termini indicat, l'aspirant queda exclòs de la convocatòria.

Consulteu la documentació justificativa específica que han de presentar les persones que sol·liciten:

Per poder-se inscriure a la prova cal tenir com a mínim 18 anys el dia de la prova.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Pas 1 Inscriure's a la prova

Terminis
Des de 09.01.2017 fins al  13.01.2017
Des de 24.02.2017 fins al  01.03.2017

La inscripció es cobreix d’acord amb l’ordre de demanda i es tanca en el moment que s’hagi cobert la disponibilitat màxima de cada centre.

 1. L’aplicació informàtica no permet passar de pantalla si hi ha camps obligatoris buits o errors de format o si s’incompleix algun dels requisits obligatoris.
 2. El DNI, NIE o passaport i la data de naixement han de ser de la persona que s’inscriu.
 3. L’adreça de correu electrònic ha de ser operativa i estar a l’abast de l’aspirant.
 4. En fer la selecció del centre, si al costat apareix l'avís “centre no disponible”, cal que en seleccioneu un altre.
 5. Després d'emplenar i enviar la sol·licitud d'inscripció s'obre una finestra que dóna accés al resguard d'inscripció, amb el número de la sol·licitud, necessari per fer les consultes del procés.

  Aquest document  també s'envia per correu electrònic a l'adreça indicada a l'aplicació d'inscripció i es poden obtenir posteriorment des d'aquesta mateixa pàgina.

Un cop enviat el formulari d’inscripció no es pot canviar el centre seleccionat.

Es poden presentar a qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, d’acord amb el que estableix la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Pas 2 Imprimir el resguard d'inscripció

Si no s’ha fet en el moment de la inscripció, també es pot accedir per Internet al resguard d’inscripció i imprimir-ho; per fer-ho cal saber:

 • el número del document identificador indicat a la inscripció i 
 • el número de la sol·licitud

 

Pas 3 Presentar la documentació

Els documents per participar a la convocatòria i els documents justificatius de les convalidacions s'han de presentar durant els tres dies hàbils següents a la publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos al centre examinador (en horari de registre).

Pas 4 Consultar els resultats

Per fer la consulta cal introduir el número del document identificador (DNI, NIE o passaport) i el codi de la sol·licitud. 

Al tauler d’anuncis dels centres on es va fer la prova.

Data actualització 09.01.2017