• Imprimeix
Preinscripció a les llars d'infants

Presentar la sol·licitud

Presentar la sol·licitud 20471 - 20471-infantil-primer-cicle Departament d'Ensenyament

Els ajuntaments que han assumit les competències relacionades amb el procés de preinscripció i admissió d'infants a les llars d'infants (o escoles bressol) públiques poden establir un calendari propi; aquest calendari s'ha de fer públic abans del dia 7 d'abril del 2017 i ha d'estar comprès entre el 27 d'abril i el 16 de juny de 2017. En cas de no establir-ne cap de propi, consulteu el calendari publicat a Estudiar a Catalunya.

 

 1. El formulari de sol·licitud s'ha de presentar, en tots els casos, acompanyat de la documentació següent: 

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o nena, si en disposa.

   

  De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona aporta.

 2. Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d'un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que els acredita.

Per ser admès o admesa en una escola bressol o una llar d'infants pública, el nen o la nena ha de tenir, com a mínim, 16 setmanes a l'inici del curs 2017-2018. 

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Pas 1 Presentar la sol·licitud

Terminis
Des de 02.05.2017 fins al  12.05.2017

Només es pot presentar una sol·licitud per infant però s'hi poden indicar, per ordre de preferència, peticions d'admissió en diversos centres (10 com a màxim). Si es presenta més d'una sol·licitud, es perden tots els drets de prioritat (i els punts corresponents) però només es considera duplicitat quan les dues sol·licituds inclouen llars d'infants del mateix municipi. Per a llars d'infants de municipis diferents, es pot presentar una sol·licitud per a cada municipi.

La sol·licitud i la documentació s'ha de presentar preferentment al centre demanat en primer lloc. També es pot presentar a l'oficina municipal d'escolarització del municipi on estigui ubicat el centre demanat en primer lloc o, si no està creada, a l'ajuntament corresponent, als serveis territorials o a les oficines gestores del Departament d'Ensenyament.

Pas 2 Consultar els resultats

Consulteu els resultats de la preinscripció al web Estudiar a Catalunya.

Data actualització 24.04.2017