• Imprimeix

Subvencions a projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica

21200 - 21200- Subvencions a projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica Departament de Justícia web

Donar suport a projectes realitzats majoritàriament a Catalunya i destinats a activitats culturals, commemoratives, pedagògiques, de recerca i de difusió de la memòria democràtica, relacionades amb la temàtica pròpia de la institució: la Segona República, la Guerra Civil, l'exili, la deportació, la repressió, la resistència i la construcció de la societat democràtica.

Les actuacions que poden ser objecte de subvenció es classifiquen en els àmbits següents:

a) Àmbit 1. Actuacions commemoratives d'esdeveniments o bé actuacions d'homenatge a persones físiques i/o jurídiques que s'hagin significat pel seu compromís amb la lluita per la defensa i el restabliment de les llibertats i la democràcia.
b) Àmbit 2. Organització de congressos, simposis, jornades i seminaris.
c) Àmbit 3. Exposicions.
d) Àmbit 4. Productes audiovisuals de no-ficció.
e) Àmbit 5. Suport a la publicació de llibres.
f) Àmbit 6. Desenvolupament de projectes educatius i/o pedagògics.
g) Àmbit 7. Realització d'actuacions culturals i artístiques.
h) Àmbit 8. Projectes de recerca en matèria d'història i de memòria.
i) Àmbit 9. Projectes destinats a la catalogació, inventari i digitalització de fons.
j) Àmbit 10. Projectes destinats a la creació de bases de dades de recerca històrica.
k) Àmbit 11. Projectes de recerca mitjançant entrevistes.
l) Àmbit 12. Projectes transversals per a la recuperació de la memòria democràtica, que conjuminin activitats pertanyents als diferents àmbits d'actuació recollits en aquestes bases, les quals hauran d'estar vertebrades per un eix temàtic comú.

Estan excloses d'aquestes subvencions les actuacions consistents en la realització d'obres, o en la dotació o manteniment d'equipaments i d'infraestructures per a la restitució, conservació, dignificació, restauració, senyalització i interpretació del patrimoni memorial.

 

Llegiu-ne més

S'ha publicat a E-Tauler (4 de desembre) la Relació dels requeriments de les justificacions de les subvencions per a projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica (el termini per esmenar la documentació justificativa comença a comptar des de el dia 5 de desembre fins al 20 de desembre, ambdós inclosos).

S'amplia el termini de justificació fins el dia 21 de novembre a les 23:59h, atès que de 14 a 21h (del dia 20 de novembre) no es podran realitzar registres contra la Generalitat de Catalunya perquè no estarà operatiu el seu registre d’entrades i sortides, S@RCAT.

El termini màxim de presentació de la documentació justificativa és el 21 de novembre de 2017, d'acord a la RESOLUCIÓ EXI/2632/2017, de 27 d'octubre, de modificació de la Resolució EXI/1927/2017.

S'ha publicat a E-Tauler la Resolució definitiva de concessió de subvencions per a projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica.

Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases els ens locals, els consells comarcals, els ajuntaments, les mancomunitats de municipis, els consorcis constituïts i/o adscrits a ens locals, les entitats municipals descentralitzades, les universitats, i les entitats sense finalitats de lucre, fundacions o cooperatives sense ànim de lucre, domiciliades a Catalunya, l'objecte de les quals tingui relació directa amb les finalitats que són objecte de subvenció en aquestes bases o bé amb activitat prèvia constatable mitjançant la memòria o recull d'activitats dels darrers dos anys en els àmbits de recuperació i foment de la memòria democràtica.

 

Termini de presentació de l'informe final: Segons el que estigui previst en les bases de la convocatòria.

Relació de sol·licituds defectuoses o amb errors esmenables

Què necessiteu fer?

Data actualització 05.12.2017