• Imprimeix
Llicència de pesca recreativa de superfície

Sol·licitar la llicència

Sol·licitar la llicència 3587 - 3587_Llicència de pesca recreativa de superfície Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Es pot sol·licitar en qualsevol moment

El període de vigència de tots els tipus de llicències comença a comptar el dia que se’n fa el pagament, excepte les llicències R5 i R6, per a les quals es pot elegir la data de vigència a 15 dies vista.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

 1. Les persones menors de 18 anys cal que presentin l'autorització del pare/mare/tutor legal per poder obtenir la llicència. Les llicències R5, R6, R0, R1, R2, R3, R4, M1, M2, M3 i M4 caduquen una vegada finalitzat el seu respectiu període de vigència, o si no, en complir els 65 anys.  
  Un cop rebuda i validada l’autorització, el DARP emetrà la llicència. Podreu trobar i imprimir la sol·licitud en el Pas 2 d’aquest tràmit.
 2. En el cas de la RD, llicència recreativa per a discapacitats: té una vigència de quatre anys i és gratuïta per a persones que acreditin documentalment alguna de les situacions següents. 
   • Tenir una discapacitat igual o superior al 33% reconeguda per resolució o certificat expedit per l'Institut de Gent Gran i Serveis Socials (Imserso) o l'òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent. A Catalunya, l'òrgan competent és la Secretaria d'Inclusió Social i Promoció de l'Autonomia Personal.
   • Tenir la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa reconeguda per resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat social (INSS).
   • Ser beneficiari d'una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, reconeguda per resolució del Ministeri d'Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa
  Un cop rebut i validat el document, el DARP emetrà la llicència. Podreu trobar-la i imprimir-la en el Pas 2 d’aquest tràmit
 3. En la resta de casos no cal adjuntar cap document a la sol·licitud de llicència.

 

 1. Si la persona que vol sol·licitar la llicència és menor de 18 anys, ha de disposar de l'autorització de la persona que legalment la representa.
 2. No s'ha tenir cap inhabilitació per a l'exercici de la pesca recreativa.
 3. S'ha d'haver abonat l'import de les multes per infraccions previstes a la Llei 22/2009, de 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals, la Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, i la Llei 3/2001 de 26 de març, de pesca marítima de l'Estat.

Per a la pesca recreativa general (amb mort o sense mort indistintament)

Vigència d'1 dia: 3 €

Vigència de 2 dies: 5 €

Vigència de 15 dies: 11 €

Vigència d'1 any: 26 €

Vigència de 2 anys: 42 €

Vigència de 3 anys: 60 €

Vigència de 4 anys: 71 €

Per a la pesca recreativa exclusivament sense mort

Vigència d'1 any: 19 €

Vigència de 2 anys: 35 €

Vigència de 3 anys: 51 €

Vigència de 4 anys: 66 €

 La llicència és gratuïta per als/a les menors de 18 anys, les persones majors de 65 anys i les persones que acreditin documentalment que es troben en alguna de les situacions següents:

 1. Tenir una discapacitat igual o superior al 33% reconeguda per resolució o certificat expedit per l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials (Imserso) o l’òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent. A Catalunya l’òrgan competent és la Secretaria d’Inclusió Social i Promoció de l’Autonomia Personal.
 2. Tenir la condició de pensionista per incapacitat  permanent total, absoluta o gran invalidesa reconeguda per resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
 3. Ésser beneficiari d’una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, reconeguda per resolució del Ministeri d’Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa.

Si es realitza el tràmit per Internet, s'aplica una bonificació del 10%.

Aquesta llicència és vàlida a les aigües marítimes de tot l'Estat espanyol i a les aigües continentals de Catalunya.