• Imprimeix

Ajuts a la millora de la producció i comercialització dels productes apícoles

7179 - 7179_Ajuts a la millora de la produccio i comercialitzacio dels productes apicoles Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació web

La sol·licitud d'aquest ajut té com a objectiu millorar la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura a l'àmbit territorial de Catalunya.

Llegiu-ne més
  • Termini: del 15 al 28 de juny de 2018, ambdós inclosos.
  • Les actuacions objecte de subvenció s'han d’haver executat des de l'1 d’agost de 2017 fins a la data de presentació de la sol·licitud, ambdós inclosos.
  • Per a totes les línies d'actuació que se subvencionen: les cooperatives apícoles, les associacions i les agrupacions, de persones productores amb personalitat jurídica en què les persones integrants i sol·licitants de l'ajut compleixin els requisits que estableixen els apartats 3.1 i 3.2 de les bases reguladores.
  • Per a les actuacions que figuren a l'apartat c) de l'annex 2 de l'Ordre: a títol individual les persones físiques o jurídiques i comunitats de béns titulars d'una explotació apícola que, a més de complir els requisits que estableixen els apartats 3.1 i 3.2 de les bases, acreditin la condició de persona agricultora professional, d'acord amb la legislació aplicable a Catalunya, i que es trobin incloses en el sistema especial per a treballadors/es per compte propi agrari del règim especial de treballadors/es autònoms/es. En el cas de persones jurídiques i de comunitats de béns, aquesta acreditació haurà de ser per a tots els seus membres.

Data actualització 14.06.2018