• Imprimeix
Permís de pesca en zona controlada i competicions esportives

Sol·licitar el permís en zona controlada (ZPC)

Sol·licitar el permís en zona controlada (ZPC) 8363 - 8363_Permis de pesca en zona controlada i competicions esportives Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

El permís es pot sol·licitar amb una antelació de fins a 15 dies.

 1. Tenir la corresponent llicència de pesca recreativa.
 2. No estar inhabilitat per exercir la pesca recreativa.
 3. S'ha d'haver abonat l'import de les multes per infraccions previstes en la Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals..
 1. Salmònids:
  • Tarifa general
   • Amb mort: 9,20 €
   • Sense mort: 4,65 €
  • Membre federat 
   • Amb mort: 6,95 €
   • Sense mort: 3,50 €
  • Membre de la societat de pescadors/ores riberencs/enques
   • Amb mort: 4,65 €
   • Sense mort: 2,35 €
  • Pescadors/ores riberencs/enques de les zones d'aigües d'alta muntanya
   • Amb mort: 0 €
   • Sense mort: 0 €
 2. Pesca intensiva 
  • Tarifa general
   • Amb mort: 14,25 €
   • Sense mort: 7,20 €
  • Membre federat
   • Amb mort: 10,35 €
   • Sense mort: 5,20 €
  • Membres de la societat de pescadors/ores riberencs/enques 
   • Amb mort: 7,85  €
   • Sense mort: 3,95 €
 3. Ciprínids
  • Tarifa general
   • diari: 4,65 €
   • anual: 28,70 €
  • Membres federat
   • diari: 3,50 €
   • anual: 17,25 €
  • Membres de la societat de pescadors/ores riberencs/enques
   • diari: 2,35 €
   • anual: 9,20 €

S'aplicarà una bonificació del 10% de la taxa si el tràmit es fa per Internet.

No han de pagar les taxes corresponents:

 1. Els subjectes passius que acreditin documentalment la situació d’incapacitat permanent total o absoluta i les persones menors de divuit anys estan exempts del pagament de la taxa en les zones de pesca controlada amb la modalitat de pesca sense mort. Aquesta exempció no exclou en cap cas l’obligació d’obtenir el permís de pesca. 
 2. Els subjectes passius majors de 65 anys estan exempts de pagament de la taxa en les zones de pesca controlada amb la modalitat de pesca sense mort, de dilluns a dijous, llevat de festius i vigílies de festius. No s’inclou en aquesta exempció la taxa de permisos de zones de pesca controlada intensiva. Aquesta exempció no exclou en cap cas l’obligació d’obtenir el permís de pesca.

Modalitat sense mort

 • Tot pescador podrà anar a pescar en la modalitat sense mort a qualsevol zona de pesca controlada intensiva o de salmònids de Catalunya, a excepció de les zones limítrofes amb la CCAA d’Aragó, que tindran una regulació especial. En aquest sentit, es matriculen les zones amb mort amb una A (LL-01a, NP-01a...) i les zones sense mort amb una B (LL-01b, NP-01b...). L’obtenció del permís sense mort dona dret a pescar en la zona amb mort, sempre en la modalitat sense mort.