• Imprimeix
Ajuts Leader per al foment de la diversificació econòmica de les zones rurals

Sol·licitar l'ajut

Sol·licitar l'ajut 8395 - 8395_Ajuts Leader per al foment de la diversificació econòmica de les zones rurals Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Termini màxim: fins al 17 d'octubre del 2018.

A) Fase 1: en el moment de presentar la sol·licitud d'ajut
1. Documentació comuna als beneficiaris de naturalesa pública i privada:
a) Dades d'identitat de la persona sol·licitant o de qui la representi corresponents al DNI/NIF/NIE o un altre document que l'acrediti, si s'escau, en cas de no haver autoritzat el DARP a obtenir aquesta informació d'acord amb el que estableix l'apartat 9.6.
En el cas que sigui una comunitat de béns (CB) o una societat civil particular (SCP) (la constitució de la qual no s’hagi efectuat mitjançant escriptura pública), autorització per poder consultar les dades dels seus membres.
b) Declaració amb el detall de les fonts de finançament de la inversió, amb la documentació corresponent que ho acrediti, i
c) Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància, si s'escau.

2. En el cas de persones físiques i jurídiques de naturalesa privada:
a) Projecte, signat per un professional competent, de la inversió a realitzar amb la descripció de les obres, pressupost desglossat, plànols, etc. que permeti l'execució total de les obres a realitzar, o bé
Memòria valorada i detallada de les actuacions per a les quals se sol·licita l'ajut.
En ambdós casos haurà d’incloure un estudi que acrediti que la inversió pel projecte presentat és viable tècnicament i econòmicament.
b) Documents acreditatius de despesa:
- Factures proforma o
- Pressupostos.
Nota: en els casos en què la despesa subvencionable superi els 40.000,00 euros de cost d'execució d'obra, o els 15.000,00 euros en el supòsit de subministrament de béns d'equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, caldrà incorporar:
- Tres ofertes de diferents proveïdors (l'elecció entre les ofertes es realitzarà d'acord amb criteris d'eficiència i economia) i,
- En cas de no triar l'oferta econòmica més avantatjosa, caldrà acompanyar el projecte d'una memòria raonada en relació amb l'oferta triada, i
- En cas que no hi hagi un nombre suficient d'entitats que ho subministrin, caldrà justificar-ho degudament.
Les tres ofertes han de provenir d'empreses que no estiguin vinculades a la persona beneficiària i que no formin part del mateix grup de societats, d'acord amb els supòsits que estableix l'article 42 del codi de comerç.
c) En el cas que sigui una empresa en funcionament: còpia de la comunicació, autorització o llicència ambiental de l’activitat que està desenvolupant el sol·licitant, a nom seu.

3. En el cas d'entitats públiques:
Projecte tècnic elaborat d'acord amb la normativa vigent.

B) Fase 2: expedients amb pressupost que han superat la Comissió d'elegibilitat i la tècnica

1. En el cas de persones físiques i jurídiques de naturalesa privada:
a) Documentació actualitzada de la titularitat del lloc on es realitza la inversió:
- Nota simple del Registre de la Propietat, o bé
- Còpia del contracte de concessió municipal, o bé
- Còpia del contracte de lloguer, liquidat davant l’administració tributària corresponent, o bé
- Còpia del contracte de cessió d'ús, liquidat davant l’administració tributària corresponent.
En el cas que la persona sol·licitant sigui copropietari, caldrà l’autorització dels altres copropietaris.
b) En el cas de creacions d'empresa o ampliacions amb un canvi d'ús o en una nova ubicació:
- Certificat de compatibilitat urbanística (que acrediti que l'activitat que es vol desenvolupar està permesa en el lloc on es vol realitzar la inversió), o bé 
- Llicència d'obres emesa per l'ajuntament per la inversió sol·licitada.
c) Declaració responsable relativa a la condició de ser pime.

2. En el cas de persones jurídiques de naturalesa privada, també caldrà presentar:
a) Còpia del document acreditatiu de la personalitat jurídica (escriptura de constitució, estatuts, posteriors modificacions, si s'escau) de l'entitat sol·licitant. Si aquesta documentació està disponible al registre d'entitats jurídiques (associacions o fundacions) o al Registre de cooperatives o al Registre de societats agràries de transformació (SAT), el DARP ho verificarà d'ofici, i
b) Certificat actualitzat d'inscripció en el registre administratiu corresponent. En el cas que es tracti d'un registre gestionat pel DARP, no caldrà aportar cap certificació d'inscripció. Si aquesta documentació està disponible al Registre d'entitats jurídiques, al Registre de cooperatives o al Registre de societats agràries de transformació (SAT), el DARP ho verificarà d'ofici.
c) Certificat de l'acord de l'òrgan competent segons els estatuts de l'entitat per sol·licitar l'ajut i acceptar els compromisos corresponents.

3. En el cas d'entitats públiques:
a) Acord del Ple municipal o de l'òrgan competent, per a l'aprovació de la realització de l'actuació i per acollir-se a la convocatòria d'ajut Leader,
b) Acreditació de la presentació dels comptes de l'entitat a la Sindicatura de Comptes.
c) Documentació actualitzada de la titularitat del lloc on es realitza la inversió:
- Nota simple del Registre de la Propietat, o bé
- Còpia del contracte de lloguer, liquidat, o bé
- Còpia del contracte de cessió d'ús, liquidat, o bé
- Certificació de l'entitat sol·licitant de la lliure disponibilitat dels terrenys necessaris per fer les obres o inversions objecte d'ajut, o bé
- Inscripció al Llibre de béns immobles de l'ajuntament corresponent.

Poden ser persones beneficiàries d’aquests ajuts les persones que compleixin els següents requisits en el moment de presentar la sol·licitud:

a) Que realitzin inversions elegibles en l'àmbit territorial Leader d'un mínim de 12.000,00 euros, sense IVA, per als sol·licitants privats, i d'un mínim de 40.000,00 euros, sense IVA, en el cas dels públics.
b) Que realitzin projectes adreçats a alguna de les finalitats de l'apartat 1 de les bases reguladores, que siguin aprovats per la Direcció General de Desenvolupament Rural a proposta dels GAL seleccionats.
c) Que els projectes siguin viables econòmicament i tècnicament. En el cas de projectes públics no productius es considerarà que són viables econòmicament, a efectes d’aquesta ordre, quan permetin, com a mínim, el desenvolupament de la seva activitat en el termini establert en el punt 9.2.5 de les bases reguladores.
d) Que estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la Generalitat de Catalunya.
e) Que es comprometin a portar la comptabilitat del negoci subvencionat en funció de la normativa vigent que els sigui aplicable.
f) En el cas de persones jurídiques (amb ànim de lucre o sense), haurà de figurar, en l'objecte social dels seus estatuts, l'activitat per a la qual es demana l'ajut.
g) En el cas de persones jurídiques, que l'empresa compleixi el requisit de ser pime, d'acord amb la Recomanació 2003/361/CE, de 6 de maig de 2003, sobre definició de microempreses, petites i mitjanes empreses.
h) Que siguin propietàries, copropietàries, usufructuàries, concessionàries, llogateres o cessionàries de les instal·lacions on es volen realitzar les obres o inversions en el moment de realitzar la sol·licitud, i que aquesta situació es mantingui durant el període de compromís de manteniment de l'activitat de l'apartat 9.1. En el cas de no ser propietari o usufructuari, que disposin del consentiment per escrit de la/les persona/es propietari/àries o usufructuària/àries per realitzar-les.
i) En cas d'empreses amb 50 o més treballadors, complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.
j) En cas d'empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar en els seus centres de treball casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi, d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
k) En el cas d'empreses i entitats, no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.
l) En el cas d'empreses de més de 250 treballadors, a més, cal disposar d'un pla d'igualtat entre dones i homes, d'acord amb l'article 36 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol.
m) En el cas d'associacions i fundacions, tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.
n) En el cas de fundacions, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant el protectorat, d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat pel la Llei 4/2008, de 24 d'abril.
o) En el cas d'establiments oberts al públic, que compleixin la normativa de política lingüística.
p) En el cas que l'ajut subvencioni activitats que impliquin contacte habitual amb menors, disposar de les certificacions legalment establertes, o haver-les sol·licitat abans de la resolució de concessió, per acreditar que el personal de l'empresa o entitat que sol·licita l'ajut no ha estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, i que en cas que canviï alguna persona adscrita al projecte o activitat subvencionada, es compromet a fer la comprovació oportuna pel que fa al cas.
q) Complir l'obligació respecte a la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral, i amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.