• Imprimeix

Declaració de collita de raïm

8674 - 8674_Declaració de collita de raïm Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació web

Estan obligades a presentar-la les persones físiques o jurídiques o les seves agrupacions que produeixin raïm, amb les excepcions següents:

a) Destinen la producció total al consum en estat natural, a la pansificació o a la transformació directa en suc de raïm.
b) L'explotació té menys de 10 àrees de vinya i no comercialitzen la collita.
c) Viticultors que entreguen la major part de la seva producció a cellers de fora de l’àmbit territorial de Catalunya.
Queden excloses de l'obligació de presentar la declaració de collita totes les persones físiques o jurídiques o les seves agrupacions que produeixin raïm i lliurin la totalitat de la producció als cellers de l'àmbit territorial de Catalunya i les entregues de raïm de les quals hagin estat incorporades pels cellers mitjançant la targeta vitícola a l'aplicació informàtica del Registre vitivinícola de Catalunya.

Anualment tots els viticultors de Catalunya que han realitzat l’entrada de raïm als cellers mitjançant la targeta vitícola, poden disposar a partir del dia 2 de novembre de la “declaració de collita” anual, que inclou tot el raïm que procedeixi de les parcel·les vitícoles ubicades a l'àmbit de Catalunya.

Llegiu-ne més
  • Termini: del 2 de novembre al 10 de desembre de l'any en curs.
  • Aquesta declaració no és necessari presentar-la a les oficines comarcals del Departament. 

Estan obligades a presentar la declaració de collita  les persones viticultores que no hagin lliurat el raïm als cellers elaboradors mitjançant la targeta vitivinícola. 

Queden exclosos d’aquesta obligació les persones viticultores que compleixin alguna de les condicions següents:

  • Destinin la producció total al consum en estat natural, a la pansificació o a la transformació directa en suc de raïm.
  • Tinguin una explotació de menys de 1.000 m² de vinya i no en comercialitzin la collita.
  • Viticultors que entreguen la major part de la seva producció a cellers de fora de l’àmbit territorial de Catalunya
Què necessiteu fer?

Data actualització 25.11.2016