• Imprimeix
Subvencions per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF)

Sol·licitar la subvenció

Sol·licitar la subvenció 8750 - 8750_Subvencions per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

El termini per presentar la sol·licitud finalitza el 14 de març del 2018.
El termini per justificar la subvenció finalitza el 15 d'octubre de 2018.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

 1. Certificat de l'acord de la junta directiva de l'ADF de sol·licitar l'ajut i acceptar els compromisos corresponents, d'acord amb el model normalitzat disponible.
 2. Memòria descriptiva on constin els objectius de cada actuació, el pressupost desglossat i els imports sol·licitats. En aquesta memòria i pressupost quedaran clarament desglossades les actuacions que corresponen a cadascun dels tipus que preveu l'annex, pels quals es demana subvenció, d'acord amb el següents models normalitzats (aquesta memòria consta de dos documents): Memòria i Dades per a la valoració.
 3. Còpies dels permisos de circulació dels vehicles de l’ADF.
 4. Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en el Reial decret 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic per al contracte menor, és a dir, 50.000 euros, quan es tracti de contractes d’obres, i 18.000 euros per a la resta de contractes, en els termes que establerix l'apartat 17.f) d’aquestes bases reguladores, cal presentar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé.

Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els següents:

 1. El compte on s’ha d’ingressar l’import de l’ajut inclòs en l’imprès de sol·licitud ha de pertànyer a l’ADF beneficiària de l’ajut.
 2. Presentar declaració sobre si s'ha demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.
 3. Les ADF han d’estar legalment constituïdes i inscrites al registre d’ADF de la Direcció General de Forests del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i tenir la Junta Directiva actualitzada a l’esmentat registre abans de finalitzar el termini per presentar la sol·licitud d’ajut.
 4. Compliment de la quota de reserva per a la integració social del personal discapacitat que estableixi la legislació vigent, si escau.
 5. En el supòsit que l’empresa tinguin una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, l’empresa beneficiària ha de preveure, conjuntament amb els agents socials, els mitjans oportuns en els seus centres de treball per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i intervenir-hi.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Despeses subvencionables:

 1. Costos fixos de manteniment de material:
  • Assegurança obligatòria de circulació dels vehicles propis de l’ADF
  • Import ITV dels vehicles propis de l’ADF, en empreses autoritzades
  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica dels vehicles propis de l’ADF
  • Cànon de freqüències de telecomunicacions autoritzades pel DARP abans del 2010
  • Despeses de gestoria fins a un màxim de 500,00 euros
 2. Costos variables de manteniment de material:
  • Reparacions de material propi de l’ADF
  • Reposició de carregadors i bateries dels equips de transmissions propis de l’ADF
  • Reposició de discos o pales de desbrossadores i de cadenes de motoserra (màxim 2 per motoserra o desbrossadora a l’any)
  • Import de refer fitxes tècniques de remolcs cisterna propietat de l’ADF i de vehicles propis 4x 4 i propietat de de l’ADF
 3. Adquisició d’equips individuals i altre material fungible:
  • Granotes de treball grogues o en què el groc sigui el color majoritari, de cotó (100%) o ignífuga, amb les lletres ADF serigrafiades a l’esquena.
  • Botes.
  • Pantaló de cotó (100%) o ignífug de color verd.
  • Camisa o samarreta groga de cotó (100%) o ignífuga, amb les lletres ADF serigrafiades a l’esquena.
  • Casc RAL 1023 amb ulleres i protector de clatell, RAL 1023 que compleixi normativa EN 397.
  • Gorra de cotó (100%) de color groc amb escut ADF.
  • Guants, fins a un màxim de 10 parells/municipi.
  • Guants ignífugs, fins a un màxim de 10 parells/municipi
  • Folre polar de color groc o color groc i verd, amb les lletres ADF serigrafiades a l'esquena
  • Jaqueta de cotó (parca d'estiu) de color groc o de color groc i verd, amb les lletres ADF serigrafiades a l'esquena.
  • Jaqueta de cotó (parca d'hivern) de color groc o de color groc i verd, amb les lletres ADF serigrafiades a l'esquena.
  • Llum frontal de led.
  • Inhibidor de foc (d’un sol ús i no recarregable).
  • Extintor (màxim 6 kg.) 

Criteris d’atribució:

 1. Especialització (fins a 6 punts): es valorarà l’experiència de l’entitat en actuacions relacionades amb les actuacions que els són pròpies, bé sigui en tasques de prevenció o d’actuació immediata en incendis forestals l’any anterior al de la convocatòria.
  • ADF que han actuat en incendis dels termes municipals de la mateixa ADF: 2 punts
  • ADF que han actuat en incendis de les ADF veïnes: 2 punts
  • ADF que han fet treballs silvícoles de prevenció: 2 punts
 2. Material propi de l’ADF (fins a 30 punts): es valorarà el material de què disposa l’ADF. Únicament és valora el material propietat de l’ADF:
  • Cada camió (vehicle que per a la seva conducció requereix el carnet C, C1): 2 punts.
  • Cada vehicle 4x4: 2 punts.
  • Cada remolc cisterna (conegut popularment com a cuba) de 1.000 litres o més: 2 punts.
  • Cada tractor, tractor eruga o buldòzer: 2 punts.
  • Cada mitja canya, desbrossadora de tractor, remolc autònom d’extinció, grup autònom: 1 punt.
  • Cada 10 emissores o fracció: 1 punt.
  • Cada grup de 5 dels següents equips o fracció (motoserra, desbrossadora manual, motobomba, generador): 1 punt.

Per valorar els camions, vehicles 4x4, i els tractors s’ha d’adjuntar còpia del seu permís de circulació; en cas contrari el vehicle que no tingui còpia d’aquest permís serà valorat amb 0 punts.

Per valorar la resta de material d’aquest apartat ha de constar la marca, el model i el número de sèrie o número de bastidor o de matricula depenent del tipus de material. El material que no compleixi aquest requisits serà valorat amb 0 punts.

Tota la documentació i la informació d’aquest apartat valoratiu s’ha de presentar completa i actualitzada, i no s’admetran referències a llistats presentats amb anterioritat per a aquesta valoració.