• Imprimeix
Subvencions per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF)

Aportar documentació

Aportar documentació 8750 - 8750_Subvencions per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment
  1. Certificat de l'acord de la junta directiva de l'ADF de sol·licitar l'ajut i acceptar els compromisos corresponents, d'acord amb el model normalitzat disponible.
  2. Memòria descriptiva i valorativa on constin els objectius de cada actuació, el pressupost desglossat i els imports sol·licitats. En aquesta memòria i pressupost quedaran clarament desglossades les actuacions que corresponen a cadascun dels tipus que preveu l'annex, pels quals es demana subvenció, d'acord amb el següents models normalitzats: Memòria ADF  i Dades per a la valoració.
  3. Còpies dels permisos de circulació dels vehicles de l’ADF.
  4. Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en el Reial decret 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic per al contracte menor, és a dir, 50.000 euros, quan es tracti de contractes d’obres, i 18.000 euros per la resta de contractes, en els termes establerts en l’apartat 17.f) d’aquestes bases reguladores, cal presentar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé.
No hi ha taxes associades a aquest tràmit