• Imprimeix
Subvencions per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF)

Justificar l'ajut

Justificar l'ajut 8750 - 8750_Subvencions per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

El termini màxim per executar i justificar les actuacions objecte de subvenció serà el dia 15 d'octubre de 2018.

Documents que cal presentar per mitjans exclusivament telemàtics:

  1. Caldrà presentar, adjunta a l’imprès Compte justificatiu de l’ajut rebut per al foment de les actuacions de les ADF:
    • La Memòria explicativa del compliment de la finalitat de l’acció, activitat o projecte subvencionat en el model normalitzat 
    • Les ADFs que hagin rebut un ajut superior a 10.000 €: Declaració de la remuneració que ha percebut el personal directiu de l’entitat sol·licitant durant l’any anterior

 

 Documents que cal presentar presencialment:

  1. Factures originals o els documents probatoris equivalents en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i la documentació acreditativa del pagament consistent en extracte bancari o, en el cas de pagaments en efectiu, documentació acreditativa de la percepció de l'import per part del creditor. 
  2. Els tres pressupostos a què fa referència l'apartat 17.f) que ha d'haver sol·licitat el beneficiari abans de realitzar la despesa subvencionable.

Si ho desitgeu podeu utilitzar l’imprès d’aportació de documentació per a la justificació.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit