• Imprimeix
Subvencions per a l'adquisició de material per a les actuacions de les agrupacions de defensa forestal

Sol·licitar la subvenció

Sol·licitar la subvenció 8839 - 8839_Subvencions per a l'adquisició de material per a les actuacions de les agrupacions de defensa forestal Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

El termini per presentar sol·licituds s'estableix entre el 27 d'abril i el 26 de maig de 2016, ambdós inclosos.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

 1. Verificació de les dades d'identitat de la persona sol·licitant o de qui la representi corresponents al DNI/NIF/NIE o altre document que l'acrediti, si s'escau, en cas de no haver autoritzat al Departament a obtenir aquesta informació.
 2. Certificat de l'acord de la junta directiva de l'ADF de sol·licitar l'ajut i acceptar els compromisos corresponents, segons model normalitzat.
 3. Memòria descriptiva on constin els objectius de cada actuació, el pressupost desglossat i els imports sol·licitats. En aquesta memòria i pressupost quedaran clarament desglossades les actuacions que corresponen a cadascun dels tipus prevists a l'annex, pels quals es demana la subvenció.
 4. Imprès de dades per a la valoració, d'acord al model normalitzat.
 5. Si escau, imprès per sol·licitar autorització de localitzadors i emissores  en vehicles que no compleixin els requisits de la base 3 1.b
 6. Si escau, còpia del permís de circulació de vehicles propis.
 1. Les ADF han d'estar legalment constituïdes i inscrites en el registre d'ADF de la Direcció General de Forests del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, i Alimentació , i han de tenir la composició de la junta directiva actualitzada al registre esmentat.
 2. No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ni les que impedeixen tenir la condició de persona beneficiària en el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, per la qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
 3. No haver estar sancionada o condemnada perquè ha exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma. En el cas d’empreses de més de 250 treballadors, a més, disposar d’un pla d’igualtat entre dones i homes d’acord amb el que estableix l’article 36 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, si escau.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Quantia dels ajuts
La dotació màxima del total de les subvencions previstes en la present convocatòria és de 614.035,08 €, que tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.

L’import de l’ajut no pot ser superior als imports següents:

 1. Per ADF que operi amb banda 160 mHz:
  • 8.000,00 euros per ADF beneficiària que agrupi 1 o dos municipis.
  • 16.000,00 euros per ADF beneficiària que agrupi més de dos municipis.
 2. Per ADF que operi amb banda 80 mHz:
  • 4.000,00 euros per ADF.