• Imprimeix
Subvencions per a l'adquisició de material per a les actuacions de les agrupacions de defensa forestal

Justificar les actuacions

Justificar les actuacions 8839 - 8839_Subvencions per a l'adquisició de material per a les actuacions de les agrupacions de defensa forestal Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte dels ajuts i justificar-les abans del 30 de setembre de 2016, per tal que es pugui certificar i comprovar l’execució de les activitats previstes.

Document que cal adjuntar a la sol·litud de pagament de l'ajut:

  1. Compte justificatiu, d'acord amb el model normalitzat per a ADF (M0692/2016-DO13)
  2. Memòria justificativa d’acord amb el model M0692/2016-DO12 on consti:
    • Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del creditor, número de la factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l’import i data d’emissió, i data de pagament. Si escau, cal presentar una liquidació on s’indiquin i, s'escau, es motivin les desviacions respecte del pressupost inicial.
    • Factures o els documents probatoris equivalents originals en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i la documentació acreditativa del pagament consistent en extracte bancari o, en el cas de pagaments en efectiu, documentació acreditativa de la percepció de l’import per part del creditor.
    • Relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. Si els justificants de despesa s’imputen parcialment a d’altres subvencions caldrà indicar la quantia exacta o percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents.
    • Si escau, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicables així com dels interessos que se’n derivin.
No hi ha taxes associades a aquest tràmit