• Imprimeix

Ajuts a la pesca costanera artesanal

Torna
7853 - Ajuts a la pesca costanera artesanal Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació web

Foment d'actuacions diverses en el marc de la pesca costanera artesanal amb els següents objectius:

  • Millorar la gestió i el control de condicions d'accés a determinades zones pesqueres.
  • Fomentar l'organització de la cadena de producció, transformació i comercialització de productes pesquers.
  • Fomentar l'adopció de mesures de caràcter voluntari per reduir l'esforç pesquer amb finalitats de conservació dels recursos.
  • Fomentar la utilització d'innovacions tecnològiques, tècniques de pesca més selectives que vagin més enllà de les obligacions en virtut de la legislació comunitària, o innovacions amb la finalitat de protegir els arts i les captures dels depredadors, sempre que no augmentin l'esforç pesquer.
  • Millorar les aptituds professionals i la formació en l'àmbit de la seguretat.

La subvenció d’aquesta línia serà a càrrec de l’any 2015.

Llegeix més
  • Termini de presentació de sol·licituds: del 12 d'agost al 12 de setembre de 2014, ambdós inclosos.
  • El termini d’execució de l’actuació i presentació del justificant de pagament a la DGPAM serà el que s'estableixi a la resolució de concessió de l'ajut, que no podrà ser més tard del 15 de setembre de 2015.

A les associacions, fundacions, les organitzacions de productors i les confraries de pescadors.
No obstant això, també es podran presentar individualment les sol·licituds que persegueixen els següents objectius:

  • Fomentar la utilització d'innovacions tecnològiques, tècniques de pesca més selectives que vagin més enllà de les obligacions en virtut de la legislació comunitària, o innovacions amb la finalitat de protegir els arts i les captures dels depredadors, sempre que no augmentin l'esforç pesquer.
  • Millorar les aptituds professionals i la formació en l'àmbit de la seguretat.

En el cas d’associacions i fundacions, han de tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.
En el supòsit que l'esforç financer sigui diferent per a cada persona interessada, s'indicarà la participació individualitzada de cadascun dels participants en l'actuació.

Què necessiteu fer?

Data actualització 02.06.2015