• Imprimeix
Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques (Startup Capital)

Sol·licitar els ajuts

Sol·licitar els ajuts 21209 - Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques (Startup Capital) Departament d'Empresa i Coneixement

Fins al 31 d’octubre de 2017.

Imprès de sol·licitud signat.
Memòria tècnica que caldrà adjuntar-la en format pdf dins de la sol·licitud a l'apartat corresponent i s’enviarà telemàticament a ACCIÓ en el moment de l’obtenció del codi.
Document acreditatiu de poders per actuar com a representant legal de l’entitat sol·licitant, en cas que aquest no estigui inscrit al Registre Mercantil.

 

Empresa constituïda com a mínim 3 mesos abans de la data de publicació de les bases al DOGC
Empresa de fins a 3 anys de vida en el moment de la sol·licitud
Empresa amb tecnologia pròpia
Empresa petita segons la definició que inclou l’annex 1 del Reglament (UE) núm.651/2014.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Característiques

Ajut econòmic. 75% dels cost subvencionable, amb un màxim de 75.000 euros.
Ajut en espècie. Assessorament de 2 tutor amb un mínim de 5 reunions de 2 hores amb un valor de 2.000 euros.

Tipologia d’actuacions subvencionable

Totes les derivades de l’execució del pla d’empresa: direcció i administració, desenvolupament de productes i serveis, gestió d’operacions i comercial i vendes

Tipologia de despeses

Personal
Contractació de serveis
Inversió en material i equipament
Altres despeses


Període d’execució

Des de la data de sol·licitud fins a 18 mesos a partir de la data de resolució de l’ajut.

Observacions

El total d’actuacions objecte d’ajut hauran de tenir un cost subvencionable acceptat mínim de 60.000 euros
El 80% de l’ajut econòmic atorgat es pagarà en la modalitat de bestreta sense que sigui necessària la constitució de garanties.