• Imprimeix
Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial

Sol·licitar la subvenció

Sol·licitar la subvenció 5148 - Ajuts per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial Departament de Territori i Sostenibilitat

Abans de presentar la sol·licitud s'ha de disposar de l'IITE, la sol·licitud del certificat d'aptitud, el CEE i l'etiqueta energètica.

El termini de presentació és del 26 de juny de 2018 al 31 de juliol de 2018

Cal emplenar tots els formularis en format PDF autoemplenable, imprimir-los i signar-los quan sigui necessari. És imprescindible presentar-los en suport digital (CD, memòria  USB o similar ) i en paper.

La documentació necessària podeu consultar-la a l’annex 1, de la Resolució TES/1364/2018, de 20 de juny de 2018, per la qual s’obre la convocatòria de subvencions.

Els edificis han de complir els següents criteris d’antiguitat:

  • Per a les actuacions de conservació dels fonaments, estructura, instal·lacions existents ,definides a la base 2.1.a) de la línia 2, els edificis han d’haver estat construïts o acabats abans de l’any 1996.
  • Per a les actuacions de conservació de l’envolupant (cobertes, terrats, façanes ,patis i mitgeres ) definides a la base 2.1.b) de la línia 2 i per a les actuacions de la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat de la línia 1, els edificis han d’haver estat construïts o acabats abans de l’any 2007.
  • Per a les actuacions per a la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat, definides a la base 2.2 de la línia 2, no es requereix el requisit d’antiguitat.

El 70 % de la superfície construïda sobre rasant de l'edifici, com a mínim, ha d'estar destinada a habitatge. No computa la superfície en planta baixa si aquesta és d’ús diferent a habitatge.

Un mínim del 50 % d’aquests habitatges han de ser el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris, en totes les fases del procediment. En el cas d’habitatges unifamiliars han de ser el domicili habitual i permanent en el moment de sol·licitar la subvenció.

Inspecció tècnica prèvia

Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud d'ajuts, de l'informe d'avaluació de l'edifici  amb els següents documents:

L'informe d'inspecció tècnica de l'edifici (IITE) s'ha d'haver presentat davant l'organisme competent de la Generalitat de Catalunya per sol·licitar el certificat d'aptitud de l'edifici abans de presentar la sol·licitud de subvenció. 

  • Perquè es considerin vàlids els IITE elaborats a l'empara del Decret 187/2010, de 23 de novembre, s'han d'haver presentat davant de l'Agencia de l'Habitatge de Catalunya i haver estat admesos i resolts amb el certificat d’aptitud d’apte i vigent.
  • Perquè es considerin vàlids els IITE elaborats a l'empara del Decret 67/2015, de 5 de maig, s'han d'haver presentat davant l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, en un termini màxim de quatre mesos des que es van emetre i sempre amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud. 

El certificat d'eficiència energètica de l'edifici (CEE) diligenciat per l'Institut Català de l'Energia (ICAEN),amb l’etiqueta energètica corresponent

Les obres s'han de començar en un termini màxim de 8 mesos des de la data de notificació de la resolució de la subvenció.

Un cop iniciades les obres, la persona o entitat beneficiària, haurà de presentar a l’Agència d l’Habitatge, el comunicat d'inici d'obres, mitjançant el model normalitzat, en el termini màxim d'un mes des del seu inici i la llicència municipal definitiva d’obres.

El termini per a l’execució de les obres de rehabilitació no pot excedir els 24 mesos comptats des de la data de notificació de la resolució d’atorgament de la subvenció.

La pròrroga del termini d'execució s'ha de sol·licitar i concedir de forma expressa. Si en el termini d'un mes comptat a partir de la presentació de la sol·licitud de pròrroga no s'ha dictat resolució, s'entendrà denegada.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Actuacions subvencionables

Es consideren actuacions subvencionables totes les que es recullen en les bases de la convocatòria,  i que tenen com a finalitat la conservació, la millora de l‘eficiència energètica  i la sostenibilitat i la millora de la seguretat d’utilització i l’accessibilitat de l’edifici

  • El resultat de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici (IITE)per les obres per al foment de la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat pot ser amb deficiències o sense.
  • El resultat de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici (IITE)per les obres per al foment de la conservació, ha de ser  amb deficiències importants greus o molt greus .
  • El resultat de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici (IITE)per les obres per  la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat pot ser amb deficiències o sense.

Pressupost protegible

El pressupost protegible, als efectes del càlcul de la subvenció, està constituït pel pressupost d’execució material, que resta subjecte al que disposa  la base 15g), les despeses generals i el benefici industrial de l’oferta de l’empresa que s’ ha triat  per dur a terme les obres de rehabilitació ; els honoraris dels professionals que hi intervenen, el costs de la redacció dels projectes, informes tècnics i certificats necessaris; les despeses derivades de la tramitació administrativa i altres despeses similars de gestió, sempre que totes aquestes despeses estiguin degudament justificades.

El pressupost d’execució material subvencionable s’ha d’ajustar a la llicència municipal de les obres.

No s’inclouran en el pressupost protegible els tributs (impostos i taxes), com l'impost sobre el valor afegit (IVA), l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i les taxes que afectin les obres o els honoraris professionals.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya pot adequar el pressupost protegible, als efectes del càlcul de la subvenció, als preus dels barems de la construcció reconeguts oficialment en el Butlletí Econòmic de la Construcció   o de l’Institut Tecnològic de la Construcció de Catalunya (ITEC) corresponents a l’any de la convocatòria.

Import de les subvencions

La quantia màxima de les subvencions s’estableix segons els costos o despeses subvencionables del conjunt de les actuacions de rehabilitació de l’edifici. En el supòsit que les obres incloguin diverses actuacions de rehabilitació, el pressupost haurà de desglossat per a cadascuna de les actuacions que poden ser subvencionades. (Vegeu més detalls a la base 7 de la convocatòria).

Criteris de valoració

Es resolen pel procediment de concurrència pública no competitiva, sempre i quan no s’hagin iniciat les obres abans del dia 26 de juny de 2018, les sol·licituds corresponents a les actuacions dels apartats 2.1.a) estructura i 2.2.a) ascensors  de la línia 2, relacionats a les bases de la convocatòria.

El resto de solicitudes se resuelven mediante el procedimiento de concurrencia competitiva por los criterios de valoración especificados en el apartado 10.1 de las bases reguladoras, siempre que las obras no se hayan finalizado antes del 1 de enero de 2018.

En caso de empate entre solicitudes con la misma puntuación, tendrán preferencia las registradas antes, con la documentación completa.

Incompatibilitats

No poden obtenir una subvenció regulada en les bases, els beneficiaris de subvencions de tots els programes regulats pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, i el Programa d’ajuts per a la rehabilitació energètica de edificis existents (PAREER II) de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) del Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital.

Les subvencions de les actuacions entre les dues línies son compatibles  a excepció de les actuacions descrites a l’apartat 1.1.a) i 1.2.a) amb les actuacions descrites a l’apartat 2.1.b) de les bases reguladores .

Aquestes subvencions  són compatibles amb  subvencions d’altres administracions públiques, sempre que la suma dels imports concedits no superi la totalitat del pressupost de les obres de rehabilitació.