• Imprimeix
Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial

Sol·licitar l'ajut

Sol·licitar l'ajut 5148 - Ajuts per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Resten excloses d’aquesta convocatòria les sol·licituds per a actuacions de rehabilitació d’edificis d’ús residencial de la ciutat de Barcelona, i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que es regeixen per les bases dels respectius Consorcis d’Habitatge.

S'estableixen els següents terminis per a la presentació:

 • Per a les sol·licituds que no han iniciat les obres abans del 18 de maig de 2017 i només per les actuacions relatives a l’estat de conservació dels fonaments, estructura i instal·lacions que poden representar un risc per la seguretat de les persones o per la realització dels ajustos raonables  per una adequació efectiva  en matèria d’accessibilitat , quan a l’edifici hi resideixin  persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, o mes grans de 65 anys, el termini de presentació s' inicia el 18 de maig de 2017 i finalitza el 31 de juliol de 2017.
 • Per les obres iniciades a partir de l’11 d’abril de 2013 i que no es trobin incloses en el punt anterior, el termini s’inicia el 18 de maig de 2017 i finalitza el 30 de juny de 2017.

 

Cal emplenar tots els formularis en format PDF autoemplenable, imprimir-los i signar-los quan sigui necessari. És imprescindible presentar-los en suport digital (CD, memòria  USB o similar ) i en paper.

La documentació marcada amb un asterisc no cal aportar-la si es signa la corresponent autorització per sol·licitar dades a organismes oficials.

Documentació jurídica-administrativa:

 • Document d’identificació de la persona que signa la sol·licitud ( DNI/NIF) *
 • Declaració responsable per a subvencions a la rehabilitació, segons model normalitzat per acreditar el compliment dels requisits. 
 • Fitxa cadastral de l’immoble que es vol rehabilitar *
 • Escriptures de propietat de l’immoble que es vol rehabilitar, en els casos que sigui necessari.*
 • En el cas de rehabilitació d’edificis amb arrendataris: cal acreditar que els habitatges es destinen a domicili habitual i permanent i aportar els contractes de lloguer.
 • Original del document de transferència bancària, segons model normalitzat, per al pagament de la subvenció, a nom del promotor
 • Certificat que acrediti que s'ha dipositat un fons de reserva no inferior al 5 % de les despeses comunes pressupostades, segons model normalitzat.
 • Si es tracta d'una junta de propietaris o agrupació de juntes de propietaris:
  • Document d'identificació de la junta (NIF) i DNI o NIF de la persona representant.
  • Certificat de l’acta de reunió emès pel secretari o secretaria de la junta de propietaris.
  • Annex a l’acord de la reunió de la junta de propietaris amb la relació dels propietaris i/o llogaters de l’edifici.
 • Si es tracta de edificis amb un únic propietari o altres situacions diferents al punt anterior
  • Document d'identificació, DNI o NIE, o NIF del propietari o del qui el representi, en aquest cas caldrà acreditar la representació.
  • Certificat de l’acord de la reunió de les persones propietàries úniques o altres
  • Annex a l’acord de la reunió de propietaris únics o d’altres 
 • Autorització per sol·licitar dades a organismes oficials segons model normalitzat, de cadascun del propietaris i llogaters per comprovar els requisits que s’estableixen a les bases.
 • En el cas d’optar als punts de valoració especificats a la base 10.1.a) de la convocatòria, cal aportar la documentació justificant d’ingressos de la persona sol·licitant  i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral. *
 • Certificat d’empadronament, *
 • Quan l’edifici es rehabiliti  íntegrament per destinar els habitatges a lloguer, s’ha de presentar la corresponent declaració responsable del destí íntegre a lloguer dels habitatges segons model normalitzat,

Documentació tècnica 

 • Document que justifiqui l'antiguitat de l'edificació: Certificat final d'obra o altres documents.
 • Còpia de la sol·licitud registrada del certificat d'aptitud de l'edifici, l'informe d'inspecció tècnica de l'edifici (IITE) presentat a l'Administració, el certificat d'eficiència energètica (CEE), i l'etiqueta de qualificació energètica corresponent, segons es descriu a la base 4.5.
 • Projecte bàsic i d'execució original i en suport digital (CD, memòria USB o similar), redactat per personal tècnic competent, que justifiqui l'adequació de l'actuació al Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, fins on sigui tècnica, econòmica o urbanísticament viable.
  • En el cas de les actuacions d’ajustos raonables  per una adequació efectiva en matèria d’accessibilitat, s’haurà d’aportar un informe tècnic, redactat pels professionals tècnics de l’obra, acreditatiu del compliment de la normativa vigent en matèria d’accessibilitat.
  • En el cas  de les actuacions de millora de la qualitat i sostenibilitat, el projecte haurà de justificar que la proposta de rehabilitació a realitzar, de manera que s’aconsegueixi una reducció de almenys un 30 % o un 50 % de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l’edifici. Caldrà aportar les fitxes de compliment energètic (Rh1 i Rh2) segons el model normalitzat que trobareu al web.
  • Certificats d’eficiència energètica de l’edifici existent i del projecte,  juntament  amb els respectius arxius informàtics generats amb la corresponent diligència de l’Institut Català de la Energia (ICAEN - Etiqueta energètica).
 • Original i amb suport digital de la oferta del pressupost de contracte de l'empresa o empreses que realitzen les obres, degudament desglossat per a cada actuació, amb estat d'amidaments i preus unitaris.
  • En cas de haver-hi més d'una actuació, caldrà aportar el full resum del cost total de les obres, segons model normalitzat.
 • Planificació i estudi econòmic de les obres a executar, on consti el cost total de les obres, els terminis d'execució i el tipus de finançament de la part del pressupost protegible que correspon aportar pels veïns, descomptant la subvenció d'aquesta convocatòria
 • Original i amb suport digital, de la llicència municipal d'obres o justificació de la seva sol·licitud.
 • En el cas dels edificis declarats bé d’interès cultural, cal aportar el document acreditatiu del tipus de qualificació, el motiu de la protecció i l’element de protecció.

Documentació tècnica complementària a aportar a l'inici de les obres .

 • Comunicat d'inici de les obres de rehabilitació segons model normalitzat Original i en suport digital, del certificat d'inici de les obres signat per personal tècnic competent, segons model oficial dels col·legis professionals respectius.
 • Pressupost de contracte de l'empresa (o les empreses) que ha d'executar les obres degudament signat per ambdues parts
 • Original i en suport digital, de la llicència municipal d'obres o autoritzacions municipals, i si s'escau, de les pròrrogues concedides. El permís d'obres ha d'estar vigent durant tota l'execució de les obres.

Documentació tècnica complementària a aportar a la finalització de les obres .

 • Comunicat de final de les obres de rehabilitació, segons model normalitzat .
 • Original i en suport digital, del certificat de final d'obres i els seus annexos A i B, signat per personal tècnic competent, segons model oficial dels col·legis professionals respectius.
 • Si s'escau, document acreditatiu d’ inscripció  en el registre de instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RISTSIC) amb numero de RAE en compliment de la Llei  9/2014 del 31 de juliol .
 • En el cas de la instal·lació d’ascensors  de velocitat superior o inferior  a   0,15 m/seg , aparells elevadors  que  tenen el seu recorregut  al llarg d’ una escala o rampa  (remuntadors d’escales ) i els aparells que serveixen  per a una distancia vertical menor a l’existent entre dues plantes  d’un edifici  (plataformes  verticals)  es podrà requerir el certificat conforme la instal·lació  compleix la normativa   del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer. En cas d’altres dispositius  d’accessibilitat hauran d’ajustar-se a la normativa que els hi sigui aplicable.
 • En el cas de les actuacions  de la millora de la qualitat i sostenibilitat:
  • La fitxa de compliment energètic (Rh3), segons model normalitzat.
  • El certificat d’eficiència energètica de l’edifici final, juntament amb el respectiu arxiu informàtic generat (en format digital, PDF signat pel tècnic competent) . La certificació energètica de l’edifici final caldrà diligenciar-la a l’ICAEN (etiqueta energètica).
   En cas que es pretengui computar els locals existents en l’edifici a efectes de la sol·licitud d’ajuts, s’haurà d’aportar la mateixa documentació definida en l’apartat anterior.
   En cas que la solució inicial proposada hagi sofert modificacions, caldrà aportar de nou un nou projecte d’obra acabada, amb les actuacions, productes, equips i sistemes definits a les especificacions descrites als informes de certificació/qualificació energètica presentats.
 • Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb indicació del creditor/a, número de factura, l’import, la data d’emissió i la data de pagament.
 • Les factures i la documentació acreditativa del pagament consistent en una transferència bancària o, en el cas de pagament en efectiu, el rebut de la percepció de l’import.
 • Una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència.
 • Els pressupostos que, en aplicació de l’article 31.3 de la Llei38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ha d’haver sol·licitat la persona beneficiària, d’acord amb el que estableix la base 15.h
 • Fotografies en color i amb suport digital de les obres de rehabilitació realitzades.

Els habitatges han d'haver estat construïts i acabats abans de l'1 de gener de 1981.

El 70 % de la superfície construïda sobre rasant de l'edifici, com a mínim, ha d'estar destinada a habitatge. No computa la superfície en planta baixa si aquesta és d’ús diferent a habitatge.

Un mínim del 70 % d’aquests habitatges han de ser el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris.

Excepcionalment, s’admetran sol·licituds per a edificis, que sense complir les condicions anteriors:

 • Presentin  greus danys estructurals o d’altre tipus que justifiquin la seva inclusió en el programa .
 • Edificis buits amb destí íntegrament dels habitatges a lloguer, durant al menys 10 anys a comptar des de la recepció de la subvenció.

Els edificis han de tenir un mínim de 8 habitatges. Excepcionalment s’admetran sol·licituds per edificis de menys habitatges que compleixin un dels següents supòsits:

 • Quan les obres consisteixin en ajustos raonables en matèria d'accessibilitat i/o de millora de la qualitat i sostenibilitat de l’edifici i es realitzin simultàniament amb les obres de conservació
 • Quan les obres consisteixin en ajustos raonables en matèria d'accessibilitat i/o de millora de la qualitat i sostenibilitat i en l’edifici hi visquin persones amb discapacitat o més grans de 65 anys.
 • Quan les obres consisteixen  en actuacions relatives a l’estat de conservació dels fonaments, l’estructura i les instal·lacions de l’edifici qualificades com a importants, greus o molt greus.

Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud d'ajuts, de l'informe d'avaluació de l'edifici que acrediti la necessitat de l'actuació de rehabilitació amb els següents documents:

 • L'informe d'inspecció tècnica de l'edifici (IITE):

  L'IITE s'ha d'haver presentat davant l'organisme competent de la Generalitat de Catalunya per sol·licitar el certificat d'aptitud de l'edifici abans de presentar la sol·licitud de subvenció. 

  • Perquè es considerin vàlids els IITE elaborats a l'empara del Decret 187/2010, de 23 de novembre, s'han d'haver presentat davant de l'Agencia de l'Habitatge de Catalunya i haver estat admesos a aquest efecte.
  • Perquè es considerin vàlids els IITE elaborats a l'empara del Decret 67/2015, de 5 de maig, s'han d'haver presentat davant l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, en un termini màxim de quatre mesos des que es van emetre. 
 • El certificat d'eficiència energètica de l'edifici (CEEE) diligenciat per l'Institut Català de l'Energia (ICAEN),amb l’etiqueta energètica corresponent.
 • L'informe de les condicions bàsiques d'accessibilitat, segons el model normalitzat que es pot trobar a la pagina web, en el cas de IITE elaborats a l'empara del Decret 187/2010, de 23 de novembre..

Les obres s'han de començar en un termini màxim de 6 mesos des de la data de notificació de la resolució de la subvenció.

Un cop iniciades les obres, la persona o entitat beneficiària, haurà de presentar a l’Agència d l’Habitatge, el comunicat d'inici d'obres, mitjançant el model normalitzat, en el termini màxim d'un mes des del seu inici i la llicència municipal definitiva d’obres.

El termini per a l’execució de les obres de rehabilitació no pot excedir els 16 mesos comptats des de la data que consti al certificat d’inici de les obres de rehabilitació.

Aquest termini es podrà prorrogar excepcionalment fins a 18 mesos, quan es tracti d’edificis o actuacions que afectin 40 o més habitatges.

La pròrroga del termini d'execució s'ha de sol·licitar i concedir de forma expressa. Si en el termini d'un mes comptat a partir de la presentació de la sol·licitud de pròrroga no s'ha dictat resolució, s'entendrà denegada.

 

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Actuacions subvencionables

Es consideren actuacions subvencionables totes les que es recullen en les bases de la convocatòria,  i que tenen com a finalitat la conservació, la millora de la qualitat i la sostenibilitat i l’accessibilitat de l’edifici

 • Obres de conservació dels edificis que disposen de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici (IITE) que qualifiqui les deficiències detectades en els seus elements comuns com a importants, greus o molt greus dels seus elements comuns.
 • Actuacions per a la millora de la qualitat i la sostenibilitat de l’edifici..
 • Actuacions per realitzar ajustos raonables  per una  adequació efectiva en matèria d’accessibilitat: les que adeqüin els edificis i els accessos als habitatges i locals a la normativa vigent.

Pressupost protegible

El pressupost protegible, als efectes del càlcul de la subvenció, està constituït pel pressupost d’execució material de l’empresa que realitza les obres de rehabilitació, els honoraris dels professionals que hi intervenen , el costs de la redacció dels projectes, informes tècnics i certificats necessaris, les despeses derivades de la tramitació administrativa i altres despeses similars, sempre que totes aquestes despeses estiguin degudament justificades.

El pressupost d’execució material subvencionable és el de l’empresa o les empreses que realitzen les obres de rehabilitació, i s’ha d’ajustar a la llicència municipal de les obres.

No s’inclouran en el pressupost protegible els impostos (IVA, impost sobre construccions obres i serveis, etc.), taxes o tributs que afectin a les obres o honoraris professionals.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya pot adequar el pressupost protegible, als efectes del càlcul de la subvenció, als preus dels barems de la construcció reconeguts oficialment en el Butlletí Econòmic de la Construcció  durant l’any 2017 o de l’Institut Tecnològic de la Construcció de Catalunya de l’any 2017 (ITEC).

Import de les subvencions

La quantia màxima de les subvencions s’estableix segons els costos o despeses subvencionables del conjunt de les actuacions de rehabilitació de l’edifici. En el supòsit que les obres incloguin diverses actuacions de rehabilitació, el pressupost haurà de desglossat per a cadascuna de les actuacions que poden ser subvencionades. (Vegeu més detalls a la base 7 de la convocatòria).

Criteris de valoració

Es resolen pel procediment de concurrència pública no competitiva), sempre i quan no s’hagin iniciat les obres abans del dia 18 de maig de 2017, les sol·licituds corresponents a les següents actuacions:

 • Actuacions per realitzar ajustos raonables per una adequació efectiva en matèria d’accessibilitat quan a l’edifici hi resideixin persones amb discapacitat o mobilitat reduïda, o majors de 65 anys. 
 • Actuacions en matèria de conservació  dels fonaments, estructura i instal·lacions que representin un risc per la seguretat de les persones.

La resta de sol·licituds es resolen mitjançant el procediment de concurrència competitiva (per criteris de valoració), sempre que les obres s’hagin iniciat a partir de l’11 d’abril del 2013.

S’estableix un ordre de prelació, d’acord amb els criteris següents:

 • 5 punts: sol·licituds per obres de conservació d’edificis on almenys el 60% dels propietaris dels habitatges formin part d’unitats de convivència amb ingressos ponderats no superiors a 6,5 vegades l’IRSC
 • 4 punts: sol·licituds per a actuacions en matèria de conservació, relatives a l'estat de conservació dels fonaments, l'estructura i les instal·lacions de l'edifici..
 • Sol·licituds per a actuacions d’ajustos raonables per una  adequació efectiva en matèria d’accessibilitat:
 • 4 punts: quan a l’edifici hi resideixin persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, o majors de 65 anys
 • 3 punts: la resta
 • 2 punts: sol·licituds per a actuacions per a la millora de la qualitat i sostenibilitat de l’edifici 
 • 1 punt: per a la resta de sol·licituds, en què la prioritat s’estableix per ordre d’entrada de la sol·licitud, presentada dins del termini, amb la documentació completa.

Aquesta puntuació és acumulable en funció del tipus d’obra protegida per la mateixa sol·licitud de subvenció
En cas d’empat entre sol·licituds amb la mateixa puntuació, tindran preferència les registrades abans, amb la documentació completa.

Incompatibilitats

No poden obtenir una subvenció regulada en aquestes bases, els beneficiaris de subvencions del Programa de foment de la regeneració i renovació urbanes, o del Programa per al foment de ciutats sostenibles i competitives regulats pel Reial decret 233/2013, de 5 d’abril.

Aquestes subvencions  són compatibles amb  subvencions d’altres administracions públiques, sempre que la suma dels imports concedits no superi la totalitat del pressupost de les obres de rehabilitació.