• Imprimeix
Ajuts per al finançament de l'estada a la Universitat Catalana d'Estiu (ESTIU)

Ajuts per al finançament de l'estada a la Universitat Catalana d'Estiu per a l'any 2013 (ESTIU 2013)

Acrònim: ESTIU

Inici termini: 06/07/2013

Fi termini: 31/07/2013

Més informació: Roser Pinto roserpinto@agaur.gencat.cat

Les sol·licituds s'han de complimentar per mitjans electrònics a través de l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la seu corporativa de la Generalitat de Catalunya.

 

Data màxima de presentació de sol·licituds: 31/07/2013

Objecte

Concedir ajuts per al finançament del 75% de l'import de la matrícula i del 75% de les despeses de l'estada, a estudiants del sistema universitari català o de la Xarxa Vives d'Universitats, d'edats compreses entre 18 i 25 anys, que es matriculin per a tota l'edició a la Universitat Catalana d'Estiu 2013.

Sol·licitants

Poden beneficiar-se d'aquesta convocatòria les persones que compleixin els requisits següents: 
- Estar matriculat o matriculada el curs 2012-2013 en una universitat del sistema universitari català o de la Xarxa Vives d'Universitats o iniciar els estudis el curs 2013-2014 i haver tramitat ja la matrícula. 
- Tenir entre 18 i 25 anys en el moment de presentació de la sol·licitud. 
- Matricular-se, per a tota l'edició, a la Universitat Catalana d'Estiu 2013 (matrícula completa).

Durada

La durada és del 16 al 22 d'agost de 2013.

Import

L'import de l'ajut és com a màxim del 75% del preu de la matrícula i del 75% de les despeses de l'estada, per a tota l'edició, a la Universitat Catalana d'Estiu.

Termini de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 6 al 31 de juliol de 2013.

Lloc de presentació

La sol·licitud, d'acord amb el model normalitzat, l'ha de formalitzar la persona interessada per via electrònica a través de l'Oficina Virtual de Tràmits de la seu corporativa de la Generalitat de Catalunya, a l'adreça electrònica http://www.gencat.cat/ovt. 
Un cop enviada, el registre electrònic corporatiu de la Generalitat de Catalunya S@rCat emet de manera automàtica el rebut de presentació corresponent, que consisteix en una còpia autenticada de l'escrit, la sol·licitud o la comunicació de què es tracti, i hi inclou la data i l'hora de presentació i el número de registre d'entrada.

Resolució

El termini legal màxim per resoldre la convocatòria és de sis mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s'entén desestimat per silenci l'ajut sol·licitat.

Documentació

L'imprès de sol.licitud normalitzat està format per un formulari general i els documents annexos següents, que s'han d'adjuntar al formulari: 
a) Matrícula universitària del curs 2012-2013. 
b) Matrícula a la universitat catalana d'estiu, conformada per la UCE.