• Imprimeix
Ampliació dels trams del cànon de l'aigua per unitats de convivència de 4 o més membres

Sol·licitar

Sol·licitar 2047 - Ampliació dels trams del cànon de l'aigua per unitats de convivència de 4 o més membres Departament de Territori i Sostenibilitat

Truqueu al 012 per obtenir més informació sobre el tràmit

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Els sol·licitants han de ser persones físiques titulars d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua (només a l’habitatge on estan empadronats) o titular d’una captació de l’aigua.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

En l’aplicació del cànon de l’aigua als usos domèstics es consideren quatre trams de consum diferents, amb un mínim de facturació de 6 m³ per abonat i mes, en el cas d'existir lectures de comptadors. El tipus de gravamen que s’aplica depèn del volum d’aigua consumida, fet que té com a finalitat fomentar l’ús eficient de l’aigua i estimular la reducció dels consums sumptuaris i més elevats.
El cànon de l'aigua s'articula en quatre trams, segons els volums consumits o facturats.

  • El primer tram té caràcter social: el seu objectiu és facilitar l'accés a l'aigua a tots els ciutadans a un cost més assequible, aplicant una dotació bàsica de 100 litres per persona i dia (des del 14 de març de 2015 el tipus aplicables és de 0,4863 €/m³  fins els 9 m³ mensuals).

Per a la resta de trams, situats per sobre de la dotació bàsica, s’aplica el tipus de 0,5601 €/m³ multiplicat pels coeficients respectius:

  • Al segon tram, per a consums de 10 a 15 m³ mensuals, és a dir, de 28 a 45 m³ trimestrals, se li aplica un coeficient 2.
  • Al tercer tram, per a consums de 16 a 18 m³ mensuals, és a dir, de 46 a 54 m³ trimestrals, se li aplica un coeficient 5.
  • Els consums superiors 18 m3 mensuals, és a dir, 55 m3 trimestrals pertanyen al quart tram, al que se li aplica el mateix tipus però amb un coeficient 8, que incrementa el tipus de gravamen, amb la finalitat de penalitzar els consums domèstics més elevats, per intentar modificar el comportament dels usuaris.