• Imprimeix

Autorització d’entitats avaluadores del model d’acreditació de centres sanitaris

8751 - Autorització d'entitats avaluadores de salut Departament de Salut web

Una entitat avaluadora del model d’acreditació de centres sanitaris és aquella organització tècnica especialitzada, degudament autoritzada pel Departament de Salut, que exerceix funcions d'avaluació dels criteris tècnics que són d'aplicació als centres sanitaris per obtenir l'acreditació.

La Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària és la unitat del Departament de Salut que autoritza les entitats externes que volen constituir-se en entitats avaluadores del model d'acreditació. Aquesta autorització és un requisit indispensable perquè aquestes organitzacions puguin funcionar i duguin a terme les avaluacions externes dels centres sanitaris que volen acreditar-se.

Les entitats avaluadores seran autoritzades d'acord amb els requisits que marca el Decret que en regula l'autorització.

Llegiu-ne més

A entitats avaluadores.

Les organitzacions que poden optar a convertir-se en entitats avaluadores del model català d'acreditació són de tipologies diferents:

  • Una organització separada, independent i legalment identificable, sense cap relació amb altres organitzacions. 
  • Una part d'una organització legalment identificable. Els requisits d'independència són aplicables a tota l'organització. 
  • Una organització legalment identificable, però relacionada amb altres organismes. 

S'entén per organització relacionada aquella que té una relació contractual que pugui tenir incidència en les activitats d'avaluació que realitzen les entitats avaluadores en els centres sanitaris o que tingui un mateix propietari, adreça, personal i fins i tot beneficis, o que utilitzi un mateix o similar nom o marca, etc. En aquest cas, l'organització relacionada amb aquesta ha de mantenir també el caràcter d'independència.

Què necessiteu fer?

Data actualització 05.12.2017