• Imprimeix

Cànon social de l'aigua

9908 - Cànon social de l'aigua Departament de Territori i Sostenibilitat web

El cànon social de l'aigua és un tipus de gravamen que garanteix la cobertura de les necessitats bàsiques d’aigua i estableix un valor del cànon de l’aigua adaptat a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida.
Amb caràcter general la tarifa del primer tram del cànon social és de 0,24 €/m3 reduït en més del 50% del valor habitual. Aquest tipus es pot veure afectat per coeficients reductors en funció dels nivell de sanejament del municipi.
S’aplicarà amb caràcter general a les factures de l’habitatge habitual que no superin el primer tram del cànon de l’aigua: 18 m3 bimestrals o 27 m3 trimestrals. Aquest límit variarà segons el nombre de persones si l’abonat ja disposa d’ampliació de trams del cànon de l’aigua

Així, l’aplicació del cànon social depèn del consum de la factura: Quan una factura emesa a l’abonat que gaudeix del cànon social ha superat la dotació del primer tram (i per tant a la factura apareix el segon tram del cànon de l’aigua), l’abonat no gaudirà d’aquest tractament en aquesta factura i se li aplicaran les modalitats ordinàries vigents del cànon de l’aigua. Aquest fet no cancel·la el dret a l'aplicació del cànon social en futures factures si s'ajusten al consum establert.

 

Límits d’aplicació per factura (primer tram del cànon de l'aigua)

Tipus d’abonat

Trimestral

Bimestral

Mensual

Sense ampliació

27 m3

18 m3

9 m3

Ampliació a 4 persones

36 m3

24 m3

12 m3

Ampliació a 5 persones

45 m3

30 m3

15 m3

Ampliació a 6 persones

54 m3

36 m3

18 m3

Ampliació a 7 persones

63 m3

42 m3

21 m3

Ampliació a n persones

3(3n)

2(3n)

3 n

Llegiu-ne més

Truqueu al 012 per obtenir més informació sobre el tràmit

A persones físiques titulars d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua (només a l’habitatge on estan empadronats) o titular d’una captació de l’aigua, en les següents circumstàncies.

  • Sol·licitants que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d’atur.
  • Perceptors d’una pensió mínima contributiva o SOVI per jubilació o viduïtat.
  • Perceptors d’una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent.
  • Perceptors d’una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalidesa i invalidesa.
  • Destinataris dels fons de la prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania.
  • Perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades situacions de necessitats bàsiques (Llei 13/2006, de 27 de juliol).
  • Perceptors del fons del règim Fons d’Assistència Social (FAS).
  • Perceptors de fons procedents de la Llei General de la Discapacitat (LGD)
  • Les persones i unitats familiars que hagin acreditat davant l’entitat subministradora que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica o en situació de risc d’exclusió residencial mitjançant informe dels serveis socials de l’Administració local competent (es tramita directament amb l’entitat subministradora d’aigua).

Data actualització 19.04.2017