• Imprimeix
Cànon social de l'aigua

Sol·licitar el cànon social per a persones perceptores de pensions mínimes contributives

Sol·licitar el cànon social per a persones perceptores de pensions mínimes contributives 9908 - Cànon social de l'aigua Departament de Territori i Sostenibilitat

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

La documentació que cal aportar, depèn si la tramitació es realitza en línia o no (veure apartat sol·licitar):

a) En el cas que la tramitació no es faci en línia, la documentació que cal aportar en aquest cas a la sol·licitud és:

  • Formulari G5309 de sol·licitud per a Pensions Mínimes Contributives
  • Certificat emès per la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, del Ministeri de Treball i Immigració, en què s’acrediti ser beneficiari d’una pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat, o documentació justificativa.

 b) En el cas que la tramitació es faci en línia, no cal aportar cap documentació addicional. 

Els sol·licitants han de ser persones físiques titulars d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua (només a l’habitatge on estan empadronats) o titular d’una captació de l’aigua, i

  • Perceptors d’una pensió mínima contributiva o SOVI per jubilació o viduïtat, sempre i quan: 
    • tinguin una edat mínima de 60 anys.
    • els ingressos mensuals de la unitat familiar no superin en dues vegades el límit fixat per l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), incrementat en un 30% de l’IRSC per cada membre addicional a partir del segon. (veure taula )
  • Perceptors d’una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent, sempre i quan: 
    • els ingressos mensuals de la unitat familiar no superin en dues vegades el límit fixat per l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), incrementat en un 30% de l’IRSC per cada membre addicional a partir del segon. (veure taula )

Aquest tràmit no està subjecte a taxes. 

Taula d'imports màxims dels ingressos que pot tenir la unitat familiar:

Import màxim dels ingressos de la unitat familiar.

IRSC 2015: 569,12 €/mes (30%: 170,74 €/mes)


Unitat Familiar

Límits mensuals

1 o 2 persones

1.138,24 €

3 persones

1.308,98 €

4 persones

1.479,71 €

5 persones

1.650,45 €

6 persones

1.821,18 €

n persones

(IRSC * 2)+ [(n-2)*(IRSC*0,30)]