• Imprimeix
Cens d'entitats del Voluntariat

Donar-se d'alta

Donar-se d'alta 6731 - Cens d'entitats del Voluntariat Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

L'alta al Cens es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Per donar-se d'alta al Cens, juntament amb el formulari degudament emplenat i registrat (en el camp "Raó social" del formulari cal posar el nom de l'entitat), cal aportar la següent documentació obligatòria:

 1. Programa d'actuació de l’entitat
 2. Projecte de voluntariat de l’entitat
 3. Model de compromís entitat-voluntari/ària
 4. Annex de dades específiques 
Altra documentació complementària que cal adjuntar, si s’escau:
 1. Fotocòpia dels estatuts en el cas que l’entitat estigui inscrita en un registre diferent del Registre General de Dret i Entitats Jurídiques.
 2. Fotocòpia del NIF de l’entitat, si no s’autoritza al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a consultar les dades de l’entitat a una altra administració o organisme.
 3. En el cas de no disposar de DNI, el representant legal de l'entitat ha d'adjuntar fotocòpia compulsada del passaport o NIE.
 4. Document d'entitat estrangera.

Per poder formar part del cens d’entitats del voluntariat, l’entitat ha de:

 1. Estar registrada al registre corresponent. Si l’entitat és d’àmbit estatal ha de tenir la seva seu a Catalunya degudament inscrita al Registre de Dret i Entitats Jurídiques o al que s’escaigui.
 2. Comptar amb persones voluntàries per dur a terme les seves activitats principals (totalment o parcialment) de forma estable.
 3. Disposar d'un projecte de voluntariat que garanteixi que la relació entre entitat i voluntaris s'ajusta a la Carta del voluntariat de Catalunya.
 4. Dur a terme les seves activitats d'acord amb la legislació i la normativa de tipus sectorial que li sigui aplicable segons el seu àmbit d'actuació.
 5. Desenvolupar la seva acció en un o més àmbits d'actuació del voluntariat: social, cultural, comunitari, internacional o ambiental.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Per sol·licitar informació o saber com cal estructurar la documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud podeu consultar el web voluntariat.org , adreçar-vos per correu electrònic a entitats@voluntariat.org o trucar el telèfon 93 882 26 22.

Pas 1 Donar-se d'alta

Per donar-se d'alta per Internet al Cens cal disposar de certificat digital vàlid.

Si teniu problemes per descarregar formularis PDF amb el navegador de Google Chrome, consulteu aquesta pàgina.

Abans d’emplenar el formulari de sol·licitud (en el camp "Raó social" del formulari cal posar el nom de l'entitat), heu de tenir disponible al vostre ordinador la documentació següent, també en format electrònic:

Documentació obligatòria (en format doc; docx; pdf; jpg; rar; zip):

 • Model de compromís entre l’entitat i el/la voluntàri/ària (grandària màxima: 500 KB)
 • Annex de dades específiques (grandària màxima: 1000 KB). Com que aquest annex s’ha d’adjuntar obligatòriament, és convenient que abans de fer el tràmit prepareu la informació que se us demana, per tal de poder emplenar-lo amb més facilitat.
 • Programes d’actuació. Està definit com a opcional per si el pes del document és superior a l’establert, però s’ha de presentar obligatòriament (grandària màxima: 1000 KB)
 • Projecte del voluntariat. Està definit com a opcional per si el pes del document és superior a l’establert, però s’ha de presentar obligatòriament. (grandària màxima: 2000 KB)

Si escau (en el cas d’identificació amb aquest document):

 • Document d’entitat estrangera (grandària màxima: 500 KB)
 • NIE o passaport del representant de l’entitat (grandària màxima: 500 KB)

En el cas que no s’autoritzi al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a consultar les vostres dades a una altra administració o organisme:

 • NIF de l’entitat escanejat (grandària màxima: 500 KB)

En el cas que no s’hagi presentat previamente al registre de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques:

 • Estatuts de l'entitat (grandària màxima: 500 KB)

Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer tràmits en línia.

Per a dubtes o incidències durant la tramitació per Internet, podeu trucar al 012.

El formulari de sol·licitud es pot presentar a:

Pas 2 Rebre la resposta de l'Administració

Quan es rep la resposta de l’Administració?

L’Administració disposa d’un termini màxim de tres mesos per resoldre i notificar la resolució en relació a la sol·licitud d'alta al Cens. Es podrà requerir documentació complementària, prèviament a la resolució de la sol·licitud, si s’escau, i es considera necessària per valorar la sol·licitud presentada. En aquest cas, l’entitat disposarà de 10 dies hàbils per respondre el requeriment de documentació rebut.

Com i Quina resposta es rep?

Quan el tràmit de sol·licitud per formar part del cens s’ha fet presencialment: es rebrà la notificació de la resolució per correu certificat (amb avís de rebuda), a l’adreça de l’entitat o a l’adreça de contacte que consti a efectes de notificació, si s’ha fet constar expressament.

Quan la sol·licitud d'alta al Cens s'ha tramitat per Internet, i així s'ha fet constar al formulari de sol·lictud, es rebrà una notificació electrònica juntament amb la resolució.

Es pot presentar recurs/reclamació?

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant l’òrgan que ha dictat l’acte o davant la persona titular de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb el que estableixen els articles 114 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, sens perjudici de poder interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

Data actualització 28.02.2017