• Imprimeix
Cens d'entitats del Voluntariat

Donar-se d'alta

Donar-se d'alta 6731 - Cens d'entitats del Voluntariat Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

L'alta al Cens es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Per donar-se d'alta al Cens, juntament amb el formulari degudament emplenat i registrat (en el camp "Raó social" del formulari cal posar el nom de l'entitat), cal aportar la següent documentació obligatòria:

 1. Programa d'actuació de l’entitat
 2. Pla de voluntariat de l’entitat
 3. Model de compromís entitat-voluntari/ària
Altra documentació complementària que cal adjuntar, si s’escau:
 1. Fotocòpia dels estatuts en el cas que l’entitat estigui inscrita en un registre diferent del Registre General de Dret i Entitats Jurídiques.
 2. Fotocòpia del NIF de l’entitat, si no s’autoritza al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a consultar les dades de l’entitat a una altra administració o organisme.
 3. En el cas de no disposar de DNI, el representant legal de l'entitat ha d'adjuntar fotocòpia compulsada del passaport o NIE.
 4. Document d'entitat estrangera.

Per poder formar part del cens d’entitats del voluntariat, l’entitat ha de:

 1. Estar registrada al registre corresponent. Si l’entitat és d’àmbit estatal ha de tenir la seva seu a Catalunya degudament inscrita al Registre de Dret i Entitats Jurídiques o al que s’escaigui.
 2. Comptar amb persones voluntàries per dur a terme les seves activitats principals (totalment o parcialment) de forma estable.
 3. Disposar d’un pla de voluntariat que garanteixi que la relació entre entitat i persones voluntàries s’ajusta a la Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme.
 4. Dur a terme les seves activitats d'acord amb la legislació i la normativa de tipus sectorial que li sigui aplicable segons el seu àmbit d'actuació.
 5. Desenvolupar la seva acció en un o més àmbits d'actuació del voluntariat: social, cultural, comunitari, internacional o ambiental.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Per sol·licitar informació o saber com cal estructurar la documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud podeu consultar el web voluntariat.org , adreçar-vos per correu electrònic a entitats@voluntariat.org o trucar el telèfon 93 882 26 22.