• Imprimeix

Declaració responsable d'habitatges d'ús turístic a l'ajuntament

11000 - Declaració responsable d'habitatges d'us turistic a l'ajuntament Departament d'Empresa i Coneixement web

Per posar en funcionament un habitatge d'ús turístic cal que el propietari presenti una declaració responsable a l'ajuntament competent. Els habitatges d'ús turístic són habitatges cedits pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, de forma reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per a una estada de temporada, en condicions d'immediata disponibilitat i amb les característiques que s'estableixen per reglament.

Els habitatges d'ús turístic se cedeixen sencers, i no se'n permet la cessió per estances.

Es considera estada de temporada tota ocupació per un període temps continu igual o inferior a 31 dies, i es considera cessió reiterada quan se cedeix dues o més vegades dins el període d'un any.

Llegiu-ne més

Cal recordar que per poder iniciar l'activitat cal haver pagat la taxa a l'ajuntament corresponent (consulteu les ordenances fiscals de cada ajuntament segons el cas).

Què necessiteu fer?

Data actualització 30.03.2015