• Imprimeix
Condició d'esportista d'alt nivell català

Sol·licitar la condició d'esportista d'alt nivell

Sol·licitar la condició d'esportista d'alt nivell 9355 - Condició d'esportista d'alt nivell català Departament de la Presidència

De l’1 al 30 d’abril i de l’1 al 31 d’octubre (ampliació).

Documentació que cal adjuntar al formulari d’aportació de la Sol·licitud d’esportista d’alt nivell català:

  1. Proposta federativa d’alt nivell català (inclou la sol·licitud de la condició d’esportista i l’Annex de la puntuació)
  1. Haver nascut a Catalunya o tenir veïnatge civil català.
  2. Disposar d'una llicència expedida per una federació esportiva catalana, o per una federació esportiva de qualsevol altre àmbit territorial, tant autonòmic com supraautonòmic, que tingui per objecte una disciplina esportiva olímpica, paralímpica o de projecció internacional notòria. En el cas que es disposi d'una llicència d'una federació esportiva d'un àmbit territorial diferent del català, cal haver disposat igualment d'una llicència per una federació esportiva catalana com a mínim durant cinc anys, encara que no siguin consecutius.
  3. No estar sotmès a cap sanció disciplinària esportiva de caràcter molt greu o a cap sanció administrativa en matèria esportiva de caràcter greu o molt greu.
  4. Haver estat en actiu la temporada immediatament anterior a la temporada esportiva en què és proposat/da.
  5. Obtenir la puntuació mínima que determina la Comissió d'Avaluació per cada categoria d'edat i grup de classificació, d'acord amb el barem establert.

No hi taxes associades a aquest tràmit.

La condició d'esportista d'alt nivell s'ha de sol·licitar anualment.
Persones beneficiàries

Poden obtenir la condició d'esportista d'alt nivell, a proposta de la federació esportiva corresponent, totes aquelles persones nascudes a Catalunya o amb veïnatge civil català que participen o tenen opcions de participar en competicions esportives de màxim nivell organitzades per federacions esportives internacionals