• Imprimeix
Constitució d'una associació

Inscriure la constitució

Inscriure la constitució 5498 - Constitució d'una associació Departament de Justícia
  1. Es pot sol·licitar en qualsevol moment.
  2. El termini per presentar la documentació és de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà del dia en què es presenta la sol·licitud.
  3. Un cop generada la carta de pagament, s'ha de fer l'ingrés de la taxa en el termini de 10 dies. Si transcorregut aquest termini, no s'ha abonat l'import corresponent s'entendrà la petició com desestimada i es tancarà el procediment.

60,10 €

El pagament de la taxa es pot fer als caixers automàtics Servicaixa o per internet, mitjançant l’opció de pagaments en línia del web de CaixaBank. Cal conservar el resguard justificatiu del pagament com a comprovant.

La justificació del pagament de la taxa només s'exigeix en el moment d'iniciar la prestació del servei. Si es presenta documentació complementària relativa a un expedient en tràmit, no s'ha de tornar a pagar la taxa.

En el cas de les oficines d'atenció ciutadana de Girona i de les Terres de l'Ebre, a més de fer-hi el tràmit també s’hi pot pagar la taxa.

La publicitat registral permet demostrar la personalitat jurídica d'una associació davant de tercers (persones físiques, empreses o administracions) i atorga seguretat jurídica a l'associació, de manera que facilita les relacions de col·laboració, prestació de serveis, contractació, obtenció d'ajuts i subvencions. En cas que una associació no s'inscrigui en el Registre, els administradors de l'entitat responen personalment pels danys ocasionats per l'associació. Per tant, la inscripció no només atorga publicitat davant de tercers sinó que és un mecanisme de protecció del patrimoni personal dels associats de l'entitat.