• Imprimeix

Constitució d'una associació

5498 - Constitució d'una associació Departament de Justícia web

Les associacions són entitats sense ànim de lucre, constituïdes voluntàriament per tres o més persones per a complir una finalitat d'interès general o particular, per mitjà de la posada en comú de recursos personals o patrimonials, i amb caràcter temporal o indefinit. Les associacions s'han d'inscriure al Registre d'associacions només a efectes de publicitat.

Llegiu-ne més
  • A persones físiques amb capacitat d'obrar, amb un mínim de 14 anys, i que actuïn amb l'assistència dels seus representants legals si no estan emancipats.
  • A persones jurídiques privades i públiques, sempre que les normes per les quals es regeixen no els prohibeixin constituir associacions i que l'acord sigui adoptat per un òrgan competent.
  • En el cas d'associacions infantils, juvenils, alumnes i altres integrades per menors d'edat és suficient la capacitat natural. En tot cas, cal que formi part de l'associació una persona major d'edat per formalitzar els actes que així ho requereixin.
Què necessiteu fer?

Data actualització 19.11.2018