• Imprimeix

Constitució d'una fundació

8256 - Constitució d'una fundació Departament de Justícia web

Les fundacions són entitats sense ànim de lucre, constituïdes per una o diverses persones fundadores, mitjançant l'afectació d'uns béns o d'uns drets de contingut econòmic i la destinació de llurs rendiments o dels recursos obtinguts per altres mitjans al compliment de finalitats d'interès general. Les fundacions adquireixen personalitat jurídica definitiva amb la inscripció de la carta fundacional en el Registre de fundacions.

Llegiu-ne més
  • Als fundadors, és a dir, a les persones físiques o jurídiques que expressen formalment la voluntat de constituir una fundació a la qual afecten diners, altres béns fructífers o uns drets valorables econòmicament.
  • Als patrons, és a dir, a les persones que han acceptat expressament i formalment el nomenament de formar part del patronat que és el màxim òrgan de govern de les fundacions.
  • A les persones designades pels fundadors en disposicions d'última voluntat en les quals han manifestat la voluntat de constituir una fundació.
  • Als representants de les persones anteriorment indicades.
Què necessiteu fer?

Data actualització 12.11.2018