• Imprimeix

Consulta de l'estat de pagament de documents

8510 - Consulta de l'estat de pagament de documents Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda web
Accés a l'aplicació que conté informació sobre determinats pagaments que diferents departaments o organismes de la Generalitat han d'executar.
En aquesta aplicació no trobareu informació de pagaments d'ajuts vinculats a polítiques socials, famílies, infants, gent gran o col·lectius vulnerables (com els que tramita l'ICASS), ni de relacionada amb casos específics que tenen com a receptor un sector professional, com és el cas d'ajuts per potenciar el sector del transport públic i minimitzar l’impacte del recàrrec sobre el carburant (cèntim sanitari). L'aplicació informa sobre l'estat de pagament (pendent, programat o pagat) de factures, certificacions d'obres i subvencions. Aquesta consulta es pot fer mitjançant certificat digital.
Llegiu-ne més
  • Aquest espai web ofereix la mateixa informació que facilita el telèfon 012. Qualsevol novetat en la data de programació dels pagaments s’introdueix de manera immediata en aquesta plataforma de consulta. La programació dels pagaments es fa els últims dies de cada mes.
  • La Generalitat de Catalunya s’ha adherit al fons de liquiditat autonòmic (FLA), un mecanisme que ha creat l’Estat per proporcionar liquiditat a les autonomies, el qual obliga a seguir estrictament l'ordre de prelació dels pagaments. Segons les condicions del FLA, en primer lloc s’ha de fer front als venciments del deute; en segon lloc, als deutes i sancions tributàries i cotitzacions de la Seguretat Social; finalment, als proveïdors.
  • El Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda no pot fer una previsió exacta de la data en què s'abonaran els pagaments compromesos, si bé garanteix que els farà efectius tan aviat com sigui possible.
Què necessiteu fer?

Data actualització 13.07.2016