• Imprimeix

Fons especials d'una fundació

6362 - Fons especials d'una fundació Departament de Justícia web

Es poden constituir fons especials amb béns aportats per persones físiques o jurídiques que els vulguin destinar a finalitats d’interès general compatibles amb les de la fundació que els adquireix sense dotar-los de personalitat autònoma.

Modalitats

  1. Constitució: els fons especials es poden constituir per actes entre vius o per causa de mort.
  2. Modificació: els fons especials constituïts entre vius es poden modificar per acord de les persones que hi han fet l’aportació inicial i el Patronat de la fundació. La modificació requereix l’aprovació del Protectorat.
  3. Extinció: els fons especials es poden extingir per finiment del termini pel qual es van constituir, el compliment de la finalitat per a la qual es van constituir o la impossibilitat d’assolir-la i per les causes establertes en l’acte de constitució.
Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 12.11.2018