• Imprimeix

Fusió de fundacions

6361 - Fusió de fundacions Departament de Justícia web

Les fundacions poden fusionar-se per qualsevol dels mitjans establerts per la normativa vigent si convé per a complir millor les finalitats fundacionals i no ha estat prohibit pels fundadors. L'acord de fusió, que s'ha de formalitzar en una escriptura pública, ha de ser motivat i requereix l'aprovació del Protectorat.

Modalitats de fusió

  1. Fusió per absorció: fusió de fundacions mitjançant l’absorció d’una o diverses persones jurídiques per una altra.
  2. Fusió en nova fundació: fusió de fundacions mitjançant l’extinció de les entitats existents i la constitució d’una nova fundació.
Llegiu-ne més
  • A les fundacions inscrites en el Registre de fundacions.
  • Als membres del patronat de les fundacions inscrites en el Registre.
Què necessiteu fer?

Data actualització 12.11.2018