• Imprimeix

Impost sobre successions i donacions: herències

9027 - Impost sobre successions i donacions: herències Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda web

Els béns i drets adquirits per causa de mort en una herència estan subjectes a l'impost sobre successions i donacions.

La base imposable està composta pel valor real dels béns i drets adquirits per causa de mort, amb deducció de les càrregues, despeses i deutes establerts per la norma. Cal preveure l'existència de diferents reduccions de la base imposable sobre la base de diverses circumstàncies (parentiu, habitatge habitual, etc.) que poden disminuir l'import de la base imposable. Finalment, cal aplicar la tarifa vigent sobre la base liquidable (base imposable menys reduccions).

Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 13.04.2018