• Imprimeix

Inscripció, modificació i cancel·lació de les dades del Registre de desfibril·ladors fora de l’àmbit sanitari (DEA)

9778 - Inscripció, modificació i cancel·lació de les dades dels desfibril·ladors externs automàtics de centres no sanitaris Departament de Salut web

Les entitats, públiques o privades, i els particulars que disposin d’aparells desfibril·ladors externs automàtics o semiautomàtics, prèviament a l’ús d’aquests aparells, s’han d’inscriure en el Registre de desfibril·ladors fora de l’àmbit sanitari adscrit al departament competent en matèria de salut.

S’entén per desfibril·lador extern automàtic (DEA) l’equip tècnic homologat per usar-lo d’acord amb la legislació vigent, que permet analitzar el ritme cardíac, identificar les arítmies mortals tributàries de desfibril·lació i administrar una descàrrega elèctrica amb la finalitat de restablir el ritme viable amb nivells alts de seguretat.

S’entén per desfibril·lador semiautomàtic (DESA) l’equip amb característiques anàlogues al DEA que requereix que una persona premi el botó de descàrrega per activar-lo.

Totes les referències que es facin als desfibril·ladors externs automàtics (DEA), s’apliquen també als desfibril·ladors externs semiautomàtics (DESA).

Llegiu-ne més

La responsabilitat del DEA recau sobre la persona titular de l’entitat, empresa, establiment, servei o particular titular del seu emplaçament, que té l’obligació de garantir-ne el manteniment i la conservació, de notificar-ne la instal·lació i de complir totes les altres obligacions legals establertes.

La persona responsable ha de garantir que el DEA l’usaran únicament persones autoritzades. D’acord amb l’article 6 del Decret 151/2012, de 20 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits per a la instal·lació i l’ús de desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari i per a l’autorització d’entitats formadores en aquest ús, estan autoritzats per a l’ús dels aparells DEA el personal sanitari, en tot cas, i les persones majors d’edat que puguin acreditar la superació d’un programa de formació per a l’ús del DEA.

En el cas d’aparells DEA ubicats a la via pública, el responsable del DEA no està obligat a comptar amb una persona autoritzada per al seu ús.

En tot cas, i amb independència de la ubicació de l’aparell, en el supòsit que la persona autoritzada per aplicar la desfibril·lació no estigui disponible en el moment necessari, qualsevol persona pot aplicar la desfibril·lació amb finalitats terapèutiques.

A les entitats, públiques o privades, i als particulars que disposin de desfibril·ladors externs automàtics (DEA) o semiautomàtics (DESA). Queden exclosos de l’obligació d’inscriure’s en aquest Registre els centres, serveis i establiments subjectes a autorització per part de l’Administració sanitària.

Què necessiteu fer?

Data actualització 29.11.2017