• Imprimeix

Obertura d'expedients de preu just a instància de les parts. Jurat d'Expropiació de Catalunya

Administració pública 20449 - Obertura d'expedients de preu just a instància de les parts Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge web

El Jurat d’Expropiació de Catalunya és un òrgan col·legiat permanent de la Generalitat de Catalunya, de caràcter administratiu, sense personalitat jurídica i amb independència jeràrquica. El Jurat està adscrit al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

La seva funció és fixar preu just en els expedients expropiatoris de les administracions públiques de Catalunya.

El Jurat d’Expropiació s’estructura en seccions territorials que exerceixen llurs funcions en relació amb les expropiacions que es porten a terme en el territori dels municipis inclosos en cada demarcació

El procediment davant el Jurat d’Expropiació s’inicia mitjançant la remissió de l’expedient de preu just per l’administració expropiant a la secció territorial corresponent, article 9 de la Llei 9/2005, de 7 de juliol, del Jurat d’Expropiació de Catalunya i també pot iniciar-se pel procediment d’expropiació per ministeri de la Llei article 15 de la Llei 9/2005, de 7 de juliol. 

Els titulars de béns o drets objecte d’expropiació poden adreçar-se al Jurat mitjançant els procediments i complint els requisits establerts als articles anteriorment indicats.

Llegiu-ne més

Data actualització 18.12.2017