• Imprimeix
Assessorament i mediació sobre deutes hipotecaris i de lloguer

Sol·licitar l'assessorament

Sol·licitar l'assessorament 9976 - Ofideute - Servei d'assessorament sobre el deute hipotecari Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

La no recepció de les notificacions judicials no eximeixen a les persones interessades de les seves responsabilitats ni allarguen els terminis. En cas que no es lliuri en mà, la notificació es farà per via de la publicació d’edictes i el procediment avançarà sense el seu coneixement. Per tant, és molt important atendre a les notificacions dels jutjats.

Es pot sol·licitar en qualsevol moment, encara que es recomana sol·licitar el servei al més aviat possible davant la previsió de la impossibilitat de fer front al pagament del préstec hipotecari.

Per tal que l'Ofideute avaluï la situació actual del retorn del préstec hipotecari, la capacitat de pagament de la llar i formuli una proposta a l’entitat financera, és imprescindible que en el moment de la cita amb Ofideute s’aporti:

 1. DNI o NIE dels titulars
 2. Escriptura de compra
 3. Escriptura del préstec
 4. Certificat de l'entitat de crèdit: quotes pendents, capital inicial, capital pendent, terminis del préstec, tipus interès actual i import de les quotes
 5. Certificat de convivència o del padró (Ajuntament)
 6. Certificat d’ingressos actuals de tots els membres de la unitat familiar i titulars del préstec
 7. Notificacions del jutjat rebudes
 8. Últim rebut hipotecari pagat
 1. L’habitatge en risc de pèrdua per possible impagament ha d’ésser destinat a residència principal, i els seus propietaris/ies no han de tenir altres habitatges en propietat, amb les excepcions següents:
  • hipoteques pont
  • avals
  • separacions
  • imposibilitat d'ocupar l'habitatge (per exemple si està llogat)
 2. Ha d’existir impossibilitat de pagament del préstec per pèrdua de treball o caiguda d’ingressos.
 3. Les persones han d’haver negociat la seva hipoteca amb l’entitat financera i no haver arribat a cap acord que els permeti afrontar el pagament de l’habitatge.
No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Recomanacions davant la impossibilitat de satisfer les quotes mensuals de la hipoteca

 1. Abans del cometre el primer impagament, cal anar a l’entitat financera, exposar la situació i intentar renegociar les condicions del préstec. En cas de no trobar solució, cal trucar a Ofideute.
 2. En cas de tenir ja quotes pendents de pagament, intentar amb urgència la renegociació i la consulta amb Ofideute.
 3. Una vegada rebuda la primera notificació del jutjat, sense dilació, i simultàniament ha de:
  • Intentar la renegociació amb el banc i demanar cita amb Ofideute.
  • Adreçar-se al Servei d’Orientació Jurídica (normalment situat en l’edifici judicial de la localitat) per sol·licitar justícia gratuïta. Aquesta petició comporta la suspensió del procediment fins que no es resolt sobre la seva concessió; i en el cas de obtenir-la, permetrà la no imputació de les costes judicials “sempre que en els tres anys següents a la terminació del procés, no vingués a millor fortuna”.
  • Adreçar-se als serveis socials del municipi en sol·licitud d’un nou habitatge.

Actuació de l'Ofideute

 1. Ofideute analitza el contracte hipotecari, el deute pendent i la capacitat de pagament actual de la unitat familiar creditora, i seguidament planteja una proposta viable a l’entitat financera.  S'estudia i es presenta en cada cas la proposta més adient segons els instruments i possibilitats de les diferents entitats financeres, la capacitat de pagament de la llar i els recursos de l’Administració disponibles.
 2. Els avantatges de la intermediació de l'Ofideute són: 
  • la separació de la negociació del préstec del seu àmbit actual  
  • la capacitat del servei d’interlocutar amb els serveis centrals de les entitats financeres per tal de pactar l’estratègia més vàlida per atendre el deute i evitar el desnonament

Tot i això, la proposta presentada per Ofideute no té caràcter preceptiu ni vinculant. Les entitats financeres no queden obligades i poden decidir iniciar la via judicial o notarial per a la reclamació del deute com preveu la llei.

Conseqüències de l’impagament de la hipoteca 

La legislació hipotecària de l’Estat i les clàusules del contracte hipotecari determinen les obligacions i responsabilitats del creditor.  Entre d’altres, el pagament amb retard de la quota mensual de la hipoteca implica el pagament d’interessos de demora i penalitzacions per impagament puntual que estan establerts en les clàusules del contracte hipotecari. 

1- Procediment d’execució hipotecària

 • Inici

L’entitat bancària, per via judicial o per via extrajudicial,  pot iniciar el procediment d’execució hipotecària:

 • en el cas de crèdits hipotecaris - a partir del primer impagament
 • en el cas de préstecs hipotecaris – a partir del tercer impagament

Abans de l’inici del procediment d’execució hipotecària, l’entitat financera s’ha de  posar en contacte amb la persona propietària de l’habitatge per  via telefònica, per burofax o per correu, reclamant el pagament del deute vençut.

 • Notificació de la demanda executiva o un requeriment notarial

Si el deute no es satisfà ni es negocia un refinançament, en el curt termini, la persona propietària rep al domicili que ha fet constar al contracte hipotecari una notificació de l’escrit de demanda o requeriment notarial (respectivament via judicial o notarial) per al de pagament del deute pendent total .

A la notificació o requeriment s’adjunta:

 • una fotocòpia del contracte de la hipoteca
 • les dades que documenten la quantia reclamada: 
 •  el préstec pendent de devolució, 
 •  les quotes vençudes no pagades, 
 •  els interessos generats per aquestes quotes impagades, 
 •  les comissions per impagament pactades al contracte i 
 •  les costes previstes.

A la notificació, juntament amb el deute pendent, s’informar que té 10 dies hàbils per pagar.

Si es satisfan les quotes vençudes no pagades i els interessos que generen, o s’arriba a un acord de refinançament amb l’entitat financera, la demanda no prospera i es retira, el que el permet continuar amb el règim de pagament anterior.

 • Demanda al jutjat

Només en cas de desatenció de la notificació l’entitat financera inicia el procediment d’execució hipotecària presentant la demanda al jutjat.

El jutjat notifica a tots els titulars del préstec la data d’inici del procediment judicial d’execució hipotecària.

En cas de no satisfer el pagament en aquest nou termini, l’entitat financera continua la reclamació del deute i insta el jutjat perquè fixi la data per a la convocatòria de subhasta.

 • Subhasta hipotecària

Després de la comunicació de l’inici del procediment, el jutjat assenyala la data per a la subhasta de l’immoble hipotecat, al temps que envia la notificació d’aquesta subhasta a tots el titulars de la hipoteca.
L’anunci de la data i l’hora de la subhasta, el preu pel qual l’habitatge surt a subhasta i l’adreça de l’immoble a subhastar també es fan publiques en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, del jutjat i/o als butlletins de la província o de la comunitat autònoma per permetre la concurrència de licitacions.

La persona interessada té fins a la mateixa data i hora de la subhasta l’ocasió de subsanar el deute i fer efectiu el total de les quotes impagades, els interessos de demora i la part percentual de les costes judicials o renegociar amb l’entitat financeres les condicions d’aquest retorn.

Fins aquesta data, si l’habitatge és domicili habitual, es pot aturar la subhasta consignant al jutjat la quantitat exacta del deute reclamat en concepte de principal i interessos deguts fins a aquesta data, i no la totalitat del préstec hipotecari reclamat. Aquest tràmit només es pot fer una vegada cada cinc anys.
En cas de no satisfer el pagament en aquest moment, es subhasta l’habitatge i, si no hi ha cap licitador, el creditor finalment s’adjudica l’immoble pel 60% del valor de taxació acordat en el contracte de la hipoteca i pren la propietat de l’immoble.

 • Ordre de desallotjament

Un cop adjudicat, el jutjat, a instància del nou propietari, ordena el desallotjament i estableix la data del

llançament que es notifica a la persona interessada, atorgant un termini de 30 dies per portar-lo a terme.
En cas de no recepcionar la notificació, el jutjat publica els edictes en el tauler d’anuncis del jutjat i/o al butlletí oficial de la província; el procediment de desallotjament es fa igualment efectiu.
L’execució del desallotjament pot trigar entre 9 mesos i dos anys, segons la càrrega de feina dels jutjats.
 
2- Deute pendent després del desnonament

L’adjudicació de l’habitatge per l’entitat financera creditora no finalitza normalment amb les responsabilitats del deutor.

Si la quantitat obtinguda a la subhasta o, en el seu defecte, el 60% del valor de la taxació en què el jutjat adjudica l’immoble a l’entitat financera, o si la subhasta es declara deserta i, per tant,és insuficient per cobrir el deute reclamat, l’entitat financera pot demanar l’execució d’altres béns (presents i futurs) de la seva propietat, i els dels avaladors, inclòs l’embargament dels salaris.

En aquest punt cal recordar que la Llei determina una quantitat “inembargable” determinada per la suma dels conceptes següents:

 • Una vegada i mitja el salari mínim interprofessional –SMI- (que per a l’any 2014 és de 645,30 €/mes). Per tant, son inembargables els ingressos fins a 967 € mensuals aproximadament.
 • El 30% més de l’SMI per cada membre del grup familiar sense ingressos superiors a l’SMI. El grup familiar el constitueixen, en aquest cas, els membres de la parella i els ascendents i descendents de primer grau que hi conviuen.