• Imprimeix
Assessorament i mediació sobre deutes hipotecaris i de lloguer

Sol·licitar la mediació de consum sobre préstecs hipotecaris de l'habitatge habitual

Sol·licitar la mediació de consum sobre préstecs hipotecaris de l'habitatge habitual 9976 - Ofideute - Servei d'assessorament sobre el deute hipotecari Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment

Abans de la sol·licitud d’inici de la mediació de consum la persona consumidora ha d’haver presentat una reclamació prèvia a l’entitat financera amb qui ha tingut la relació de consum.

Transcorregut el termini d’un mes sense haver obtingut resposta o en cas de resposta no satisfactòria a les pretensions formulades es pot iniciar el procediment de mediació davant d’Ofideute

Els procediments de mediació de consum tenen una durada màxima de 3 mesos comptats des que es notifica l’acord d’inici. Ofideute, si concorre causa justificada, pot ampliar el termini, que en cap cas pot excedir dels 6 mesos. En cas que se superi aquest termini sense causa justificada s’ha d’arxivar el procediment per manca d’acord.

S’ha d’informar les parts de qualsevol ampliació de terminis, així com dels nous terminis corresponents. 

 1. NIF/NIE de les persones titulars de l'habitatge
  • Si la persona que signa la sol·licitud és un representant: NIF/NIE i acreditació de la representació legal que exerceix
 2. Escriptura de compravenda de l'habitatge
 3. Escriptura de préstec o crèdit hipotecari
 4. Document facilitat per l'entitat financera indicant l'estat del préstec o crèdit
 5. Notificacions rebudes del jutjat, si és el cas
 6. Certificat d'ingressos actuals de tots els membres de la unitat de convivència majors de 16 anys, o bé, certificat de no rebre cap prestació.
 7. Burofax de l'entitat financera en què es comunica a la persona consumidora el dret de mediació
 8. Autorització de l'interessat i de tots els membres majors de 16 anys de la unitat de convivència perquè els serveis competents de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i les seves entitats col·laboradores puguin demanar les dades necessàries i pertinents per a la gestió d'aquesta sol·licitud als organismes corresponents

Casos en què Ofideute pot actuar com a mediador

Clàusules abusives en els contractes

En els contractes de crèdits i préstecs hipotecaris les persones consumidores tenen dret a sol•licitar l'eliminació i el cessament de les clàusules abusives o deslleials. El codi de consum de Catalunya, reglat per la Llei 22/2010, determini en l'article 251-6 les següents clàusules abusives:

  1. Les que incloguin un tipus d'interès de demora superior a tres vegades l'interès legal del diner vigent el moment de la signatura del contracte.
  2. Les que fixin un límit a la variació a la baixa del tipus d'interès contractat i tinguin almenys una de les característiques següents:
   1. Que s'hagi fixat un límit a la baixada del tipus d'interès, però no a la pujada d'aquest.
   2. Que el límit establert a la baixada del tipus d'interès sigui superior al 50% del valor de l'índex de referència aplicable en el moment de la contractació que figuri en el contracte, amb l'única excepció dels límits que s'estableixin en l'1%, supòsit en què la dita limitació percentual del 50% no s'aplica.
   3. Que la diferència entre el límit fixat en el contracte per a la pujada i la baixada dels tipus d'interès sigui superior a 5 punts.

Així mateix els consumidors poden iniciar una reclamació per qualsevol clàusula en la que considerin l'existència de manca de tranparència. 

Deute sobre crèdits i préstecs hipotecaris

Els serveis públics de consum han de garantir que, en els casos d'execució hipotecària de l'habitatge habitual com a conseqüència de l'incompliment del deutor, es pugui dur a terme un procediment de mediació destinat a la resolució extrajudicial de conflictes previ a qualsevol altre procediment judicial o a la intervenció notarial.

Les parts en conflicte, abans d'interposar qualsevol reclamació administrativa o demanda judicial, poden acudir a la mediació adreçada a cercar acords entre les parts que facin viable que la persona consumidora conservi la propietat de l'habitatge o, subsidiàriament, la possibilitat de mantenir-ne l'ús i gaudi.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit. Ofideute és un servei públic i gratuït de mediació en consum en matèria de préstecs i crèdits hipotecaris. 

Els principis bàsics de la mediació de consum són:

 • Voluntarietat de les parts d’acollir-se a la mediació així com de desistir-ne en qualsevol moment,
 • Imparcialitat i Neutralitat de la persona mediadora,
 • Confidencialitat i la Bona fe de la persona mediadora i de les parts.

Per més informació trucar al 012