• Imprimeix
Assessorament i mediació sobre deutes hipotecaris i de lloguer

Mediació de Consum per sobreendeutament que compromet el manteniment de l’habitatge habitual

Mediació de Consum per sobreendeutament que compromet el manteniment de l’habitatge habitual 9976 - Ofideute - Servei d'assessorament sobre el deute hipotecari Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment

Cal acreditar la situació familiar i patrimonial de les persones deutores, avaladores o fiadores, així com les despeses en què consti el creditor i els imports pagats i l’estat del sobreendeutament.

La documentació marcada amb un asterisc no caldrà que es presenti perquè pot ser consultada per via telemàtica sempre que la persona sol·licitant no manifesti el contrari en la mateixa sol·licitud de mediació.

Per acreditar la situació familiar, professional i d’ingressos:

 • DNI de les persones deutores * (Direcció General de Policia)
 • Llibre de família
 • Empadronament històric de residència * (Ajuntament)
 • Certificat judicial de tuteles i establiment de pensions alimentàries
 • Vida laboral
 • Contracte laboral
 • Treballadors per compte aliè: les 3 últimes nòmines
 • Autònoms: certificat d’imputacions * (Institut Nacional de la Seguretat Social)
 • Declaració de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent a l’exercici anterior a la sol·licitud * (Agència Estatal de l’Administració Tributària)
 • En cas de situació d’atur: certificat de l’oficina de treball corresponent amb l’import percebut. Si s’ha deixat de cobrar la prestació, certificat que ho acrediti (Servicio Público de Empleo Estatal).*
 • En cas de persones beneficiàries d’ajuts, prestacions o pensions, certificats o resolucions que acreditin la percepció d’una pensió o ajut * (Institut Nacional de la Seguretat Social o organisme que acrediti l’import percebut). Si s’ha deixat de cobrar l’ajut, prestació o pensió, certificat que ho acrediti.
 • Certificat acreditatiu del grau de discapacitat superior al 33% * (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies).

Per acreditar la situació patrimonial:

 • Declaració de patrimoni
 • Estat actualitzat dels comptes bancaris, plans d’estalvi i pensions i comptes de valors.
 • Justificant del valor dels béns indicats.
 • Carta gris de tots els vehicles.

Per acreditar el pressupost familiar i les despeses corrents mensuals:

 • Còpia completa de totes les despeses en què consti el creditor i els imports impagats, en cas d’existir. Al formulari hi ha una llista exhaustiva de possibles conceptes que són susceptibles de constituir despesa mensual familiar.

Per acreditar el sobreendeutament:

 • Certificat de l’entitat de crèdit amb l’estat actual dels préstecs
 • Extractes bancaris dels comptes en descobert

A persones consumidores que pateixen un sobreendeutament perquè  es troben en una situació d’incapacitat manifesta  per afrontar els deutes derivats d’una relació de consum, provocada per causes sobrevingudes, com ara l’atur, la incapacitat d’un membre de la unitat familiar o altres d’anàlogues, i les circumstàncies econòmiques i financeres alienes a la voluntat del deutor que han implicat un augment significatiu de la càrrega hipotecària i que provoquen una disminució important de la seva capacitat econòmica.

La persona o persones sol·licitants cal que es trobin en situació de sobreendeutament: situació d’incapacitat manifesta  per afrontar els deutes derivats d’una relació de consum, provocada per causes sobrevingudes, com ara l’atur, la incapacitat d’un membre de la unitat familiar o altres d’anàlogues, i les circumstàncies econòmiques i financeres alienes a la voluntat del deutor que han implicat un augment significatiu de la càrrega hipotecària i que provoquen una disminució important de la seva capacitat econòmica.

La persona sobreendeutada ha de ser una persona física, com a deutora principal o de manera solidària, avaladora o fiadora, com a conseqüència d’una o diverses relacions de consum.

La relació de consum ve definida al Codi de consum de Catalunya: qualsevol relació establerta entre, d'una banda, empresaris, intermediaris o l'Administració com a prestadora de béns i serveis i, d'altra banda, les persones consumidores. Aquesta relació comprèn la informació, l'oferta, la promoció, la publicitat, la comercialització, la utilització, la venda, i el subministrament de béns i serveis, i també les obligacions que en derivin.

La situació de sobreendeutament ha de comprometre el manteniment de l’habitatge habitual: l’habitatge habitual és aquell en el qual resideixen les persones amb caràcter permanent i continuat. Només pot haver-hi un habitatge habitual simultani per a cada unitat de convivència.

No és aplicable als casos en què hi hagi un procediment judicial concursal.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit