• Imprimeix

Presentació de queixes i suggeriments davant l'Oficina del Contribuent

9751 - Presentació de queixes i suggeriments davant l'Oficina del Contribuent Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda web

L'Oficina del Contribuent té per objecte defensar els drets i garanties de la ciutadania en les seves relacions amb l'Administració tributària de Catalunya (Agència Tributària de Catalunya, oficines liquidadores, Direcció General de Tributs i Junta de Finances).
Les queixes i els suggeriments han d’estar relacionats amb els procediments administratius seguits en l'àmbit de l'aplicació i revisió dels tributs i amb la interpretació de la normativa tributària.
Les queixes poden fer referència a qualsevol incidència que hagi dificultat al ciutadà exercir els seus drets; en particular, els que recull la Carta de drets dels contribuents de l'Agència Tributària de Catalunya.
Els suggeriments poden tenir com a objectiu millorar la qualitat dels serveis o la manera d’accedir-hi, simplificar tràmits administratius, o qualsevol altra mesura que impliqui un increment del grau de satisfacció de la societat respecte de les seves relacions amb l’Administració tributària de Catalunya.

Les queixes formulades davant de l'Oficina no tenen la consideració de recurs administratiu; per tant, el fet de presentar-les no interromp els terminis ni de tramitació ni de resolució dels procediments corresponents.

Llegiu-ne més
  • La presentació de queixes o suggeriments és compatible amb l’exercici de la resta d’accions o drets que poden exercir les persones interessades.
  • L’actuació de l’Oficina és purament informativa; és a dir, les seves respostes no reconeixen drets subjectius ni situacions jurídiques individualitzades.
Què necessiteu fer?

Data actualització 10.12.2018